Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

(TGAG)- Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt được kết quả như sau:
1- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy
Ngay từ đầu năm ngành đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời giúp cấp ủy triển khai các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW về công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; đồng thời UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1507-QĐ/TU về trách nhiệm của các Ban Đảng tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Quy định số 1508-QĐ/TU về giải quyết tố cáo đảng viên và 1509-QĐ/TU về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý.
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 31.648 đảng viên và 1.111 tổ chức Đảng; giám sát 4.204 đảng viên và 607 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 239 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 108, cảnh cáo 91, cách chức 27 và khai trừ 13, trong đó có 82 cấp ủy viên và thi hành kỷ luật 03 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 03 trường hợp.
2- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 được UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm được tiến hành kịp thời, nghiêm túc từ việc lựa chọn, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra. Kết quả trong năm đã tiến hành kiểm tra 13 tổ chức Đảng và 247 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 121 cấp ủy viên. Qua kiểm tra đã kết luận 04 tổ chức Đảng và 239 đảng viên vi phạm. Việc kết luận và xử lý sau kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đã được tiến hành kịp thời. Về công tác giám sát, UBKT các cấp trong tỉnh đã giám sát được 433 tổ chức đảng và 1.321 đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế tồn tại, góp phần ngăn ngừa vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên.
Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cũng thực hiện khá tốt các nhiệm vụ khác như: kiểm tra 364 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 47 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết 71 đơn thư tố cáo đảng viên, trong đó có 30 cấp ủy viên; kiểm tra tài chính đảng 17 tổ chức, phát hiện 04 tổ chức Đảng vi phạm, chi sai nguyên tắc tài chính, phải thu hồi số tiền là 38.282.000đ, đồng thời kiểm tra 536 tổ chức Đảng về thu nộp và sử dụng đảng phí, qua kiểm tra có 06 tổ chức Đảng vi phạm, phải truy thu số tiền là 13.334.000đ.
Thông qua kết quả giải quyết đơn thư tố cáo và kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 91 trường hợp bằng các hình thức: khiển trách 30; cảnh cáo 38, cách chức 03; khai trừ 20 đảng viên. Các trường hợp thi hành kỷ luật được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm công bằng, khách quan và mang tính giáo dục cao. 
  Nhìn chung, năm 2014 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT các cấp đã nỗ lực và tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, những kết quả đạt được cho thấy UBKT các cấp luôn chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khá đồng bộ, toàn diện các mặt công tác của ngành và cấp ủy giao, công tác tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện khá tốt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW về công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2015.
Hai là, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt, cán bộ là nhân sự cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng các cấp.
Ba là, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên khác như kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng, giải quyết khiếu nại và thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên để phòng ngừa vi phạm.
Bốn là, phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp tiếp tục bổ sung kiện toàn bộ máy kiểm tra đủ về số lượng theo quy định của Ban Bí thư, tham mưu cấp ủy xây dựng tổ chức bộ máy UBKT các cấp nhiệm kỳ mới, sau đại hội ổn định đi vào hoạt động có nề nếp ngay từ đầu nhiệm kỳ, tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoạt động và quy chế làm việc của UBKT các cấp./.

Đinh Công Minh
TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16031307