Truy cập hiện tại

Đang có 503 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Kết quả công tác phối hợp trong hoạt động giám sát phản biện xã hội

(TGAG)- Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và khẳng định MTTQ tỉnh thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội giữa HĐND, UBND với MTTQ các cấp trong tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp trong tổ chức các cuộc giám sát ở một số cuộc, một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc phối hợp đôn đốc và giám sát thực hiện các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp HĐND chưa được thực hiện thường xuyên; chất lượng tham gia góp ý phản biện xã hội vào một số dự thảo các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh chưa sâu (do quy định về thời gian còn bất cập), việc tiếp thu giải trình ý kiến góp ý, phản biện để phản hồi đến MTTQ của các cơ quan soạn thảo còn thiếu; công tác phối hợp để tổng hợp và theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của MTTQ các cấp và HĐND các cấp còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND, UBND các cấp với MTTQ trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, Trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện các giải pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Định kỳ hằng năm, các cơ quan phân công chủ trì tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đặc biệt là hoạt động phối hợp trong công tác giám sát, phản biện vào các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc thống nhất chương trình giám sát của 3 cơ quan để khắc phục việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm được cử tri và nhân dân quan tâm. Việc tổ chức đoàn giám sát và triển khai thực hiện cũng cần được quan tâm trong đó cần rõ nội dung chủ trì, rõ nội dung phối hợp; tổ chức đoàn giám sát nên hợp lý, không nên nhiều đoàn trong một thời gian địa điểm, tăng giám sát vụ việc qua giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tăng cường hậu giám sát đối với những lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân mà theo ghi nhận từ dư luận xã hội vẫn chưa được các cấp chính quyền chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, kém hiệu quả kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Thứ tư, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Ủy ban TW MTTQVN về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Trong đó HĐND, UBND các cấp cần phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội để HĐND, UBND có thêm thông tin trước khi quyết định, đảm bảo nghị quyết chuẩn bị được ban hành vừa phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn cuộc sống của nhân dân.

Thứ năm, trước các kỳ họp HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp, thống nhất với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về các nội dung MTTQ tiến hành phản biện, góp ý để chủ động về thời gian xây dựng kế hoạch, tổ chức phản biện, góp ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thứ sáu, MTTQ Việt Nam tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về việc tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Quy định tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; những vấn đề lớn, liên quan lợi ích trực tiếp của người dân có các hình thức lấy ý kiến, điều tra xã hội học, tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền quyết định, góp phần tăng đồng thuận xã hội... Đây là những bảo đảm quan trọng để ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của người dân được giải quyết kịp thời (sau khi được ban hành).

Thứ bảy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, hoạt động của HĐND, UBND thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và HĐND, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên, định kỳ, đột xuất để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

NGUYỄN THỊ THU THOA
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22514797