Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Tri Tôn: Nhiều mô hình hiệu quả dân vận khéo

(TGAG)- Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, hằng năm, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện. Đặc biệt, phong trào này được gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ và thực hiện được tốt hơn. Đến nay toàn huyện có 202 mô hình dân vận khéo đang thực hiện tại 79 khóm ấp. Trong đó, có nhiều mô hình tại các xã trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Lĩnh vực kinh tế có 62 mô hình, nhiều mô hình “Dân vận khéo” làm ăn có hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 103 mô hình, đáng chú ý là các mô hình vừa có ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng ở địa bàn khu dân cư như: Vận động mua xe chuyển bệnh ở xã Lương Phi, Tà Đảnh; cất nhà từ thiện cho hộ nghèo ở xã Tà Đảnh, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia, Lạc Quới. Lĩnh vực an ninh quốc phòng có 32 mô hình, được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực. Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 5 mô hình, các tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm công tác Dân vận thật sự gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để cho nhân dân phát huy được quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực, lực lượng làm công tác vận động quần chúng. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội và được nhân rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng. Nhiều địa phương đã đúc kết được kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo. Qua đó đã xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đồng chí Trần Minh Giang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn, qua thực tiễn hoạt động phong trào thi đua “Dân vận khéo” thì nơi nào cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào sẽ huy động được nhiều nguồn lực và lực lượng tham gia có hiệu quả, sức lan toả rộng. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn kết với nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết được những vấn đề bức thiết của nhân dân; Nơi nào khối vận, Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt việc bám sát tình hình thực tiễn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm thì sẽ xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết được những vấn đề bức thiết của nhân dân. Kết hợp hài hoà lợi ích giữa “Nhà nước - tập thể - cá nhân”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tính sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể thật sự nhiệt tình, tâm huyết có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao đối với công việc được giao”.

Kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm qua ở Tri Tôn đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó trở thành lực đẩy, điểm nhấn, tiền đề quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt được kết quả cao hơn.

Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nội dung phong trào trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với các mô hình đã có sẽ tiếp tục khảo sát, phát hiện để kịp thời nhân rộng, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề bức thiết của nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, mô hình tập hợp quần chúng, phát động phong trào thi đua, quan tâm đến quyền lợi và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân./.

ĐỖ TUẤN


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18583163