Truy cập hiện tại

Đang có 188 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trong sạch, vững mạnh

(TGAG)- Quán triệt quan điểm nhất quán của Đảng trong giai đoạn 5 năm tới là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện đồng bộ. Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương...

Hai nhiệm vụ chính trị trung tâm của cấp huyện và cơ sở trong nhiệm kỳ này là tập trung phát triển kinh tế nhanh nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và chống nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà mất lòng dân ngay tại địa phương, đơn vị mình. Đó là nguyện vọng và cũng là giải pháp để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Để thực hiện điều đó, yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp trước tiên, xuyên suốt của chương trình hành động lần này là tập trung xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với cấp ủy và người đứng đầu phải ngang tầm. Tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện và cơ sở; giữ vững bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền cấp huyện và cơ sở trong sạch, có hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở phát huy dân chủ, kỷ cương, gần dân, trọng dân, vì dân, sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Tinh gọn bộ máy, hợp nhất các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục cải cách hành chính loại bỏ phiền hà đối với nhân dân.

Huyện và cơ sở xã, phường, thị trấn là địa bàn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; nơi chủ yếu, cuối cùng để thực hiện mục tiêu của Đảng “tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”; hệ thống chính trị ở đây có vai trò, nhiệm vụ trực tiếp, đặc biệt quan trọng Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ, là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các cấp./.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27058392