Truy cập hiện tại

Đang có 185 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Châu Đốc tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

(TUAG)- Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Châu Đốc trong sạch vững mạnh là mục tiêu được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra và đã cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực. Qua đó, đã góp phần quan trọng, giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Châu Đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo từng nhóm đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chú trọng công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu là nòng cốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn ngắn hạn về chuyên môn, công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở; khảo sát kiến thức, kỹ năng của cán bộ từ cấp thành phố đến xã, phường để nâng cao ý thức tự học của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Ngoài ra, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; định hướng tư tưởng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, phục vụ tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức đảng trực thuộc. Năm 2022 vừa qua, công tác phát triển đảng viên mới chú trọng về chất lượng, đã phát triển 92 trường hợp, chuyển đảng chính thức cho 61 trường hợp, cho ra khỏi đảng 15 trường hợp, xóa tên 15 trường hợp. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5, 02/9 và 07/11 cho 42 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, đến nay, đã ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với 08/08 tổ chức đảng, và 27 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đạt 100% kế hoạch và triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức đảng và 16 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ban hành quyết định kỷ luật 15 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm minh. Các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được xem xét, đánh giá mức độ vi phạm kỹ lưỡng, thận trọng, phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giải quyết tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từng bước.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022 đảm bảo yêu cầu và mục đích đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định, kết quả giao nhận quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt. Hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án được quan tâm chỉ đạo thực hiện thận trọng, chặt chẽ từng bước và xử lý nghiêm minh theo đúng luật định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm xem xét và giải quyết dứt điểm.

Công tác dân vận được quan tâm thường xuyên, trong đó, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung dân chủ, công khai, minh bạch trọng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại trực tiếp với dân và tiếp dân định kỳ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm đúng mức, các chức sắc, chức việc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc tôn giáo và cá nhân tín đồ tiêu biểu. Đồng thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố luôn ổn định.

Từ những kết quả tích cực do công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng mang lại đã góp phần quan trong giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Năm qua, thành phố Châu Đốc đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra, kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực; tỷ lệ giảm hộ nghèo còn 34 hộ. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị mang lại nhiều dấu ấn. Qua đó, đã phê duyệt 14 quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chương trình phát triển đô thị thành phố Châu Đốc đến năm 2035.

Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0. Hiện thành phố đã và đang tập trung đầu tư và xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh của thành phố trên các nền tảng công nghệ hiện đại 4.0, để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hành chính thông minh, nhanh chóng, tiện lợi và giám sát các hoạt động của chính quyền, tạo điều kiện để chính quyền thành phố gần dân hơn, kịp thời lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc vụ án có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực…

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến của đồng bào dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn, góp phần tác động tích cực về phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, du lịch; kết hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư; tăng cường chuyển đổi số; giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân làm cơ sở vững chắc đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành đô thị văn minh, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại I./.

Hân Nguyên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31374982