Truy cập hiện tại

Đang có 428 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(TUAG)- Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian qua, Đảng bộ An Giang luôn chú trọng giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, tăng cường đổi mới theo hướng thực hiện đúng quy chế làm việc, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát thực tiễn và sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành… Từ đó, kịp thời xử lý những vấn đề thường xuyên và đột xuất phát sinh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, quan tâm khơi dậy khát vọng, tiềm lực trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; các cấp ủy thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ trí tuệ tập thể, trách nhiệm tập thể và vai trò của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.Sau đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp; cùng cả nước, Đảng bộ An Giang hướng tới Đại hội XIII của Đảng với niềm tin vào một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"; thể hiện ý chí vươn lên mãnh liệt, với tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao. Đại hội có nhiều nội dung đổi mới, nhiều điểm nhấn quan trọng; sẽ xác định hướng đi đúng đắn, hợp quy luật.  Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đại hội XIII đã xác định rõ những nội dung cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, không chỉ "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng" mà còn phải "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân". Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ An Giang cũng đã xác định công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, và xem đây là việc làm xuyên suốt, thường xuyên trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh và năng lực dự báo trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII; An Giang sẽ chú trọng hơn việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng. Qua đó, nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tỉnh sẽ đẩy mạnh việc đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, nắm bắt, xử lý dư luận xã hội và phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí.

Xây dựng Đảng về đạo đức cũng chính là tiền đề hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh, ngày càng văn hóa, văn minh. Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đoàn kết nội bộ… tạo sự lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và Nhân dân; đồng thời, qua đó khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, An Giang xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); kịp thời sơ, tổng kết và nghiên cứu nhân rộng các mô hình thí điểm về sáp nhập tổ chức, nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là ở cấp xã, cấp huyện, gắn với ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của Trung ương và yêu cầu thực tế địa phương. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và cống hiến có hiệu quả.Song song đó, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và các đơn vị có liên quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh các sai phạm; đồng thời, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội XIII của Đảng với tinh thần đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đồng thời kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cùng cả nước, Đảng bộ An Giang đã và đang tập trung tổ chức triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18575103