Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng theo Đề cương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang, tại địa chỉ: http://www.angiang.dcs.vn/Lists/ChinhTri/DispForm.aspx?ID=48&PageIndex=1&CategoryId=&InitialTabId=Ribbon.Read

2. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

3. Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.  

4. Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

6. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới.

7. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tùy theo điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như:

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,… trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020). Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học ở quy mô phù hợp góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới.

- Tổ chức triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, về những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; về truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Đảng bộ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua.

- Tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý; đăng tải tin, bài viết tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang và Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể thao, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đảm bảo các hình thức phong phú, đa dạng, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân, phù hợp đối tượng, địa bàn; các hình thức tuyên truyền ở địa bàn vùng sâu, vùng xa phải thiết thực, gần gũi với đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường quản lý nhà nước trong các hoạt động thông tin truyền thông, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản, việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền trong dịp lễ, tết; tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên thường trú; theo dõi, chỉ đạo công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá và định hướng dư luận xã hội.

4. Các cơ quan báo chí: Mở chuyên trang, chuyên mục chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; phản ánh sâu đậm những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phát sóng phim tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam vào dịp 3/2.

5. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật: phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học - nghệ thuật chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng và xuân Canh Tý; vận động văn nghệ sỹ tích cực sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước.

6. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: tùy điều kiện thực tế, tham mưu tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong nội bộ và nhân dân; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thời điểm trước, trong và sau dịp lễ, tết.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đề cương tuyên truyền được đăng trên Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký) Tân Văn Ngữ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119888