Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

(TGAG)- Ngày 23-11-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU về học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. TGAG xin đăng toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết).
- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến.

- Việc thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị cần tập trung vào những nội dung sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Tài liệu học tập

- Nghị quyết (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng trên Trang tin điện tử: tuyengiaoangiang.vn).

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tài liệu hỏi-đáp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Thông báo số 21-TB/BTGTU ngày 23/11/2018 về việc đăng ký mua tài liệu).

3. Hội nghị của cấp ủy các cấp

3.1. Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương

Tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Nếu không tổ chức được hết số lượng cán bộ chủ chốt tham gia Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức, các địa phương, đơn vị phải tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương để quán triệt Nghị quyết.

- Thành phần: Cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương; báo cáo viên cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy quyết định (trừ các đồng chí đã học tập, quán triệt trực tuyến ngày 23/11/2018).

- Thời lượng: 01 buổi.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 23/12/2018.

3.2. Hội nghị cấp cơ sở

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ…).

- Thời lượng: 01 buổi.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 23/01/2019.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân; tập trung tuyên truyền các hoạt động triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn này, cấp ủy các cấp khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Ban Tuyên giáo các cấp làm tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Kịp thời gửi lịch triển khai từ cấp huyện đến cơ sở về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tỉnh giám sát, kiểm tra. Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo tiến độ và báo cáo tổng kết cho cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương (trước ngày 08/02/2019).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Chí Thành (đã ký)
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9874269