Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW

(TGAG)- Ngày 08-3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung hướng dẫn.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Nghị quyết 08); Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận 11); Công văn số 712-CV/VPTU ngày 13-02-2017 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết 08 và Kết luận 11 và các chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành có liên quan; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm được tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 08 và Kết luận 11. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Bí thư cấp uỷ có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết 08 và Kết luận 11.

- Trong quá trình tổ chức quán triệt, các cấp ủy đảng xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, có gợi ý và định hướng những nội dung cần trao đổi, thảo luận, đề ra nhiệm vụ cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 08, Kết luận 11.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

II- NỘI DUNG, TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

1- Nội dung
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (gửi kèm).

2- Tổ chức quán triệt

2.1- Cấp tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, quán triệt Nghị quyết 08 và Kết luận 11 và các chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành có liên quan tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

2.2- Cấp huyện và tương đương
Tổ chức quán triệt Nghị quyết 08 và Kết luận 11 tại Hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương.

2.3- Cấp cơ sở và tương đương
Cấp ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc sớm quán triệt Nghị quyết 08 và Kết luận 11 trong sinh hoạt chi bộ (tại kỳ họp chi bộ gần nhất).

3- Về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết 08 và Kết luận 11 trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phù hợp.
- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về nội dung Nghị quyết, Kết luận; việc cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận ở các cơ quan, địa phương, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết 08, Kết luận 11 và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; báo cáo với cấp ủy cấp trên ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.
- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783