Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước năm 2016, nội dung các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 19/2017/NQ/CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2017.

- Nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới đất liền (theo Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 29-3-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 4-2017

- Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 4, phân tích, đánh giá kết quả kinh tế - xã hội quý I năm 2017; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017; phản ánh tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 4-2017 như: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017); 147 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2017); 41 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976 - 25/4/2017); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Sách Việt Nam, Tết Chol Chnam Thomay của đồng bào dân tộc Khmer; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và các hoạt động hướng tới Tháng Du lịch An Giang 2017...

- Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuẩn bị tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer năm 2017; các hoạt động hưởng ứng Tháng Du lịch; phổ biến những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; dịch cúm gia cầm H5N1; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577