Truy cập hiện tại

Đang có 209 khách và không thành viên đang online

Công văn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Ngày 16-02-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 497-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung công văn.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc nề nếp, thường xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1- Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

- Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đã được Trung ương tổ chức học tập quán triệt tại Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2016 và tháng 02 năm 2017), cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả.

- Hằng tháng, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chuyên đề đã được triển khai, sát hợp tình hình, thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ; kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên. Kịp thời động viên, khen thưởng những điển hình làm tốt cũng như uốn nắn, nhắc nhở đối với những trường hợp chưa nghiêm túc, thực hiện chưa đạt yêu cầu. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng xem xét, đánh giá tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

2- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

- Tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng theo yêu cầu của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Hằng năm, căn cứ những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chuyên đề đã được học tập, tự kiểm bản thân, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện (gửi kèm 02 mẫu kế hoạch). Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Tích cực học tập những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tham gia thảo luận, tự phê bình và phê bình, làm rõ và đề ra các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém của tổ chức và mỗi cá nhân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560248