Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 9-2015

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2015 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; kết quả kỳ họp 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; tuyên truyền kết quả việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung học tập chuyên đề năm 2015.

- Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản thủy sản; quan tâm quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

- Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thông tin tình hình sản xuất vụ lúa Hè Thu; tuyên truyền cổ vũ hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài... phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh; công tác đảm bảo an toàn giao thông; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật...

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam; về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND, ngày 23-7-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 9-2015

- Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015); nhấn mạnh tính kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, tầm vóc lịch sử, ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Tám, thành tựu to lớn của ý nghĩa lịch sử 70 năm qua của đất nước ta; phản ánh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thành tựu kinh tế - xã hội và những đổi thay trên các vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng…

Tuyên truyền các các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại trong tháng 9-2015 như: 85 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9); 70 năm Ngày thành lập Ngành Tòa án Việt Nam (13/9)...

- Tuyên truyền hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ V năm 2015, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015. Tập trung nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Thông tin tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; các hoạt động tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả sau kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp; tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi).   

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm của các đại hội trên cơ sở; các giải pháp chủ yếu liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong nhiệm kỳ tới, việc khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.
Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15724597