Truy cập hiện tại

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

Những dấu ấn nổi bật làm hành trang vững tiến!

(TUAG)- Đại hội toàn quốc của Đảng ta luôn là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Cũng chính vì thế các thế lực thù địch luôn tập trung chống phá. Chúng ra sức thổi phòng những hạn chế, khuyết điểm; dàn dựng nhiều kịch bản để người nghe, người đọc tưởng “được” nghe những người từ chốn “thâm cung” kể lại cái gọi là “sự thật”. Chúng triệt để sử dụng không gian mạng để tăng cường khả năng “sát thương”… Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra… Bên cạnh mặt chủ đạo là sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng có những vấn đề về tư tưởng, tình cảm cần phải định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm thật sự đoàn kết, thông suốt, thống nhất, đồng thuận!

Đánh giá khách quan, nghiêm túc 5 năm vừa qua: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, dự kiến đạt từ 2 đến 3% trong năm 2020 (một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất). Xã hội cơ bản ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tạp chí Counter Punch của Mỹ vừa đăng bài phân tích về sự thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Gân đây Hội đồng Anh tiến hành một cuộc khảo sát, kết quả 72% người trẻ ở Việt Nam tin rằng 15 năm tới đất nước sẽ tốt đẹp hơn so với trước năm 2019. Trên tờ The ASEAN Post cũng vừa có bài viết với nhan đề: “Việt Nam: Nhà lãnh đạo thực tế mới của ASEAN?”, bài viết đã nhấn mạnh ý kiến của nhiều chuyên gia đánh giá cao sự dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN… Riêng Thủ tướng Suga Yoshihide sau khi nhậm chức đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên Ông đi thăm trên cương vị mới. Ông đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 ngay khi cả thế giới gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội…

Những thành tựu có được là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trước nhất, quan trọng nhất là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và các cấp uỷ; sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của Nhân dân. Kinh nghiệm nhiều năm khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đúng như Bác Hồ chỉ dạy: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Cùng với đó trong mọi công việc phải luôn thấu suốt "dân là gốc", phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đảng ta phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin cậy, yêu mến, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng.Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Động lực và nguồn lực là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng: Góp phần chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới./.
                    
Trung Thành
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560802