Truy cập hiện tại

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

Đổi mới để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn!

(TGAG)- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm qua của Quốc hội khóa XIII với dấu ấn nổi bật về công tác lập pháp: Một bản Hiến pháp mới sửa đổi, bổ sung mang tính lịch sử; hơn 100 luật, pháp lệnh được ban hành để tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở hiến định đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Thành quả đó đã góp phần giữ vững hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, kinh tế phát triển vượt bậc được cả thế giới công nhận.
 


Vậy mà cũng có quan điểm phiến diện cho rằng Đảng và Nhà nước ta chỉ có đổi mới về kinh tế, không có đổi mới về chính trị. Mà theo họ, chỉ là “kinh tế thị trường”; còn về chính trị đòi hỏi phải thay đổi thể chế ư?

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và tiến hành là kiên trì đường lối đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị, một trong những nội dung tập trung của đổi mới chỉnh trị là hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thành tựu của công cuộc lập pháp những năm qua đã mỡ rộng dân chủ, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; trong bộ máy công quyền: Luật Thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… đã nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng năng động, hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn; yếu tố chính trị đó, cùng với hàng loạt các đạo luật về kinh tế ra đời đã góp phần quyết định kinh tế đất nước phát triển, đáp ứng tốt cho nhu cầu hội nhập, có sức cạnh tranh đầu tư mạnh mẽ, được cả thế giới quan tâm, đặc biệt là các tổ chức tài chính quốc tế đồng tình ủng hộ. Với hệ thống pháp luật được ban hành, Đảng ta đã tiếp tục đổi mới và không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở pháp luật và tăng cường vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.“Các thế lực thù địch đang rất muốn chúng ta thay đổi chế độ chính trị. Đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, không có nghĩa là làm thay đổi bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Đường lối phải đi đúng Cương lĩnh và Hiến pháp được thông qua. Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật”. Đổi mới để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn!

Lê Hồng Khâm
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10167864