Truy cập hiện tại

Đang có 397 khách và không thành viên đang online

Nền tảng tư tưởng bất di, bất dịch của cách mạng Việt Nam

(TUAG)- Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn đứng trước sự phê phán gay gắt từ nhiều phía. Gần đây các thế lực thù địch la lối rùm beng rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lạc hậu, lỗi thời, sai lầm, ngoại lai, cáo chung… Chúng khác nhau về phương thức nhưng cực kỳ giống nhau ở mục đích bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội (CNXH).Chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học, đúng đắn hay sai lầm?

Có người thốt lên: Chủ nghĩa Mác - Lênin không có vai trò gì đối với cách mạng Việt Nam. Để giải phóng dân tộc không có chủ nghĩa Mác - Lênin cũng làm được. Lựa chọn của Hồ Chí Minh về con đường độc lập dân tộc gắn liền CNXH là một sai lầm…

Đó là những luận điệu lố bịch, ngược ngạo với sự thật lịch sử. Vì sao? Vì nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cách mạng Tháng Tám 1945 cho đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt - một Đảng chân chính được sáng lập và rèn luyện bởi Hồ Chí Minh - Người đã đem lại cho nhân dân Việt Nam thứ vũ khí vô địch là chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để tìm ra đường lối đúng đắn.

Còn nếu ai nói chủ nghĩa Mác - Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây, không phù hợp với Việt Nam thì xin nhớ rằng: học thuyết này được xây dựng bởi  khát vọng về sự giải phóng con người - con người phải có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Nhân loại cả phương Đông và phương Tây đều có nhu cầu và khát vọng nói trên. Dân tộc Việt Nam thông qua Hồ Chí Minh đã tìm thấy lý tưởng đó trong bối cảnh nước mất, nhà tan! Thực tiễn gần một thế kỷ qua đã khẳng định sự phù hợp giữa nhu cầu và lý tưởng!

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã cáo chung? Các thế lực thù địch đã hý hửng nói thế khi nhìn thấy Liên Xô sụp đổ. Đó là cách nói của những kẻ “cận thị”. Bởi sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu là do vận dụng không đúng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sai lầm của tất cả các nước đi theo con đường XHCN trước đây (kể cả Việt Nam) đều có nguyên nhân như đã nói trên! Thắng lợi của công cuộc đổi mới của chúng ta chính là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đây thật sự là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn là con đường vô cùng cam go, gian khổ

Việt Nam đã kiên định và đạt được những thắng lợi vẻ vang dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là cách tốt nhất để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Dĩ nhiên, chúng ta không chủ quan với những gì đạt được, vì kẻ thù rất tức tối trước những thành công của ta, chúng đẩy mạnh âm mưu chống phá bằng các hoạt động “diễn biến hòa bình” hết sức thâm độc. Trước mắt chúng ta còn vô vàn khó khăn, cơ hội lớn song thách thức cũng không nhỏ. Thực tiễn đổi mới tạo nguồn cảm hứng dạt dào cho sự phát triển sáng tạo; điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đấu tranh chống lại những kẻ thù tư tưởng cả bên trong lẫn bên ngoài, nhất là những biểu hiện lệch lạc của chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại.

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn đòi hỏi phải có thái độ khách quan, trung thực, trung thành với bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Máy móc, rập khuôn là vật cản cho sự phát triển; không kiên quyết đoạn tuyệt với chủ nghĩa giáo điều thì chúng ta không thể phát triển được chủ nghĩa Mác - Lênin, không thể giải quyết được những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Tất cả những điều đó sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo là đòi hỏi bức bách của công cuộc đổi mới đang tiến hành, cũng là đòi hỏi từ bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin. Để làm được điều đó phải nắm vững thế giới quan, phương pháp luận biện chứng duy vật. Nắm vững hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà trong đó các nguyên lý được ứng dụng... Làm được như vậy sẽ góp phần thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của dân tộc tiếp tục tiến lên, gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa; đồng thời cũng là sự trân trọng tính đồng thuận sáng suốt của dân tộc đối với con đường cách mạng đã chọn.

HB-ĐL
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082