Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

(TGAG)- Ngày 25-12-2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể huyện.


Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019” và Quy định số 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Sau khi học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện xã hội, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Thu Nga, Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17091062