Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(TGAG)- Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


- Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

- Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, đơn vị thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

- Chú trọng tới công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; nghị quyết về“Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

2. Hội nghị cán bộ toàn quốc

- Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

- Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Thời gian dự kiến tổ chức: 25/6/2018.

- Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị các điều kiện vật chất, hội trường để kết nối đường truyền và tổ chức trực tuyến tới cấp huyện, cơ sở (nếu có điều kiện).

3. Hội nghị của cấp ủy các cấp

3.1. Hình thức, thời lượng
+ Cấp tỉnh và tương đương: Tham gia Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sau Hội nghị trực tuyến, dành thêm 01 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động. Sau đó nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.
+ Cấp huyện và tương đương: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng hình thức do cấp ủy cấp tỉnh quyết định (trực tiếp, trực tuyến hay truyền hình trực tiếp).
Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 01 ngày, trong đó có 01 buổi nghiên cứu, thảo luận, thông qua chương trình hành động. Sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.
+ Cấp cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện.

3.2. Đối với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; địa phương có đông đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… cấp ủy các cấp cần tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết với hình thức và thời lượng phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.

3.3. Thành phần, thời hạn hoàn thành
- Đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương
+ Thành phần: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.
+ Thời hạn hoàn thành: Trước 20/7/2018.
- Đối với các đảng ủy cơ sở tổ chức
+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở.
+ Thời hạn hoàn thành: Cuối tháng 7/2018.

3.4. Đối với các đảng ủy trực thuộc Trung ương: Khuyến khích việc kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương tới cấp cơ sở.
Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và đặc thù của lực lượng vũ trang, xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn lực lượng. Chú ý, quán triệt bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ.

4. Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại địa phương, đơn vị. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cho cơ sở về nghị quyết.

- Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên, hoặc những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên, đã được nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết tại các hội nghị do Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức và là chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực: công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

- Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở, tổ chức đảng chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

6. Viết thu hoạch cá nhân

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân, khuyến khích tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đối với những đảng viên được miễn sinh hoạt đảng thì không phải viết bài thu hoạch cá nhân.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

7. Tài liệu Hội nghị

- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn các loại tài liệu: Tài liệu nghiên cứu; tài liệu học tập; tài liệu hỏi - đáp.

- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các địa phương, ngành chủ động biên soạn các tài liệu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình trên cơ sở đảm bảo nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, trong đó chú trọng biên soạn các tài liệu phù hợp với đối tượng là đảng viên người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

8. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, thường xuyên, liên tục.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

- Ban tuyên giáo cấp ủy tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt nghị quyết; phối hợp với văn phòng, ban tổ chức cấp ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tuyên giáo, văn phòng cấp ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong Quí III/2018).

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện./.
 

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577