Truy cập hiện tại

Đang có 283 khách và không thành viên đang online

Thành phố Châu Đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(TUAG)- Năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên toàn thành phố Châu Đốc được tổ chức thực hiện tốt, đồng bộ đi vào chiều sâu, rộng khắp trên nhiều lĩnh vực được nhân dân đồng thuận cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Châu Đốc không ngừng quan tâm lãnh, chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị; từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện tốt QCDC gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo tốt cho đoàn viên hội viên; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở. Tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông suốt, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thực hiện các mô hình làm ăn kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW; đầu năm UBMTTQ và các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch giám sát được Thành uỷ phê duyệt, với 07 nội dung giám sát gồm 19 tập thể, 08 cá nhân. Các phường, xã đã giám sát được 19 cuộc đối với 13 tập thể, 06 cá nhân. Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, lồng ghép tiếp xúc cử tri 3 cấp trước kỳ họp HĐND, 3 điểm tại các phường, xã có 275 cử tri tham dự, qua đó có 20 lượt ý kiến với 43 nội dung vấn đề trên các lĩnh vực: Vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng, tệ nạn xã hội, tội phạm, nông nghiệp, giá cả vật tư nông nghiệp, kinh tế, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, chính sách đối với người hưởng chế độ đối với người có công cách mạng, an sinh xã hội; đã được các ngành liên quan trả lời, giải quyết.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp trong thành phố Châu Đốc luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện theo QCDC với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường vận động Nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Nhân dân đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, các chính sách an sinh xã hội. UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm thực hiện nội dung công khai cho dân biết, bảo đảm dân chủ, minh bạch thông qua các hình thức phù hợp để người dân được biết. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc bàn, quyết định về việc các khoản huy động Nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; kết quả bình xét hộ nghèo; công khai danh sách thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, diện miễn hoãn; chế độ chính sách xã hội, người có công, các chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19… các công trình phúc lợi có liên quan đến địa phương. Tổ chức các cuộc họp ở địa bàn dân cư để Nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, phương án bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất, giao đất.

Các phường, xã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở; thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”, áp dụng “Ngày không hẹn, Ngày không viết” vào thứ tư hàng tuần, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 18.929 hồ sơ, qua đó đã giải quyết 18.929 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Các vụ khiếu nại, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân được các tổ hoà giải khóm, ấp giải quyết kịp thời không dây dưa kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, bố trí phòng tiếp công dân, có nội quy tiếp công dân và phân công cán bộ Tư pháp trực tiếp tiếp nhận đơn thư, ý kiến của Nhân dân, có sổ ghi chép đúng theo quy định. Bí thư đảng ủy, chủ tịch uỷ ban nhân dân công khai lịch tiếp dân theo định kỳ thứ năm hàng tuần và đột xuất khi công dân có nhu cầu cần thiết, đã tiếp được 109 lượt, có 11 trường hợp khiếu nại, tố cáo không có. Cùng với công tác phòng, chống dịch, các phường, xã cũng luôn quan tâm duy trì, nâng chất việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt tiêu chí theo quy định, thành phố có 2/2 xã đạt nông thôn mới (trong đó, xã Vĩnh Tế đạt nông thôn mới nâng cao); 5/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thành phố Châu Đốc còn gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 6.487 hồ sơ, trả kết quả đúng trước hạn 6.420 hồ sơ đạt tỷ lệ 99%, hồ sơ đang giải quyết 67 hồ sơ. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp tổng số 542 dịch vụ. Trong đó dịch vụ công mức độ 3 là 131 dịch vụ; dịch vụ công mức 4 là 157 dịch vụ. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4/tổng số dịch vụ công cung cấp 288/542 dịch vụ đạt tỷ lệ 53,13%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, 4 là 8.774 hồ sơ. Trả kết quả 8.693 hồ sơ (tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,4%).


Lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể thành phố Châu Đốc đối thoại với Nhân dân

Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong 6 tháng tiếp công dân được 57 lượt. Thanh tra thành phố đã tiếp nhận 37 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 32 đã giải quyết xong, đơn không thuộc thẩm quyền 32. Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, các phòng, ban thành phố đã trả lời, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân đã triển khai đến Nhân dân về những điều “dân biết, dân bàn; dân làm”,… kết quả Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường, xã có 14 đơn vị với 131 thành viên, đã tham gia giám sát 86 cuộc; có 52 tổ hòa giải ở cơ sở khóm, ấp với 269 thành viên đã hoà giải được 95 vụ, hoà giải thành 79 vụ, đạt 92%; Hội đồng tranh chấp đất đai phường, xã hoà giải được 52 vụ, hoà giải thành 23 vụ, đạt 83,15%.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Huỳnh Chí Oanh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc cho biết: Những tháng còn lại của năm 2022, cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân và người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở.  Củng cố, kiện toàn phân công trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, trong đó tập trung cho loại hình cơ quan, doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phải gắn chặt việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… kết hợp việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; phối hợp với các ban của HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình dự án ở cơ sở và các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường đối thoại và tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc trong Nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; góp phần tích cực xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân./.  

Hân Nguyên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34166663