Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng: Với giải pháp thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

(TGAG)- Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy An Giang, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng, các chi bộ, đảng bộ trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trở thành công việc thường xuyên của từng của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được chú trọng, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với nhiều loại đối tượng, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên phong trào rộng lớn trong toàn xã hội. Tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác gắn với các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ, các ngày kỷ niệm của đất nước, của dân tộc và của địa phương tạo được không khí phấn khởi, dễ đi vào lòng người.

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xuất phát từ nhận thức đó, hầu hết các chi, đảng bộ trong Khối đều tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, qua đó góp phần đưa “học tập” và “làm theo” Bác trở thành thường xuyên với sự tham gia tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các cấp ủy trong Khối quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; vận dụng sáng tạo và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; gắn kết giữa việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới… Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực như: Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong và hình thành rõ nét hơn về ý thức tự giác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện theo chuẩn mực đạo đức ở các ngành đạt được một số kết quả như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liệu, vô cảm, hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, nghiêm túc trong học tập, tinh thần trách nhiệm với công việc, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiếu đầu tư, nghiên cứu tìm tòi cách làm mới, mô hình phù hợp để triển khai thực hiện sâu rộng tại cơ quan, đơn vị; lơ là, ít quan tâm đến việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện.

Một số cấp ủy chưa quan tâm theo dõi, xác định, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên nên việc giải quyết còn chậm. Vẫn còn một số cơ sở đảng xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức chưa đảm bảo yêu cầu; chuẩn mực đạo đức còn dài, chưa cụ thể, khó nhớ và khó đăng ký phấn đấu. Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ được xác định là công việc thường xuyên, quan trọng nhưng vẫn còn có đơn vị tổ chức học tập không đảm bảo thời gian, tiến độ, nội dung chưa đầy đủ, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Việc xác định trách nhiệm và nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt chưa rõ, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện chưa cụ thể, lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch.  Công tác biểu dương, khen thưởng, giới thiệu nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa thường xuyên.

Để đảm bảo tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với một số nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội cấp mình cũng như trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương của Bác cùng với tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, 86 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Thân, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và được đăng tải trên trang thông tin điện tử “http://tuyengiaoangiang.vn”.

Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế, thảo luận và đề ra giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém; nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học. Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường.

Trong thực hiện cần quan tâm nội dung học tập và liên hệ, nhất là phải học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với Nhân dân theo phương châm phải nằm lòng là phải: “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân…”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể cần phải tiếp tục quan tâm đến việc bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cho mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực cho sự phát triển bền vững đất nước và tỉnh An Giang./.

Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053945