Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2017

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 12/2017

- Thông tin tuyên truyền nội dung Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác; xây dựng bài viết chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, làm rõ những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong năm 2017; không tô hồng quá mức thành tích, không né tránh khuyết điểm mà cần có sự cầu thị, rút kinh nghiệm để năm 2018 có bước phát triển mạnh hơn.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12/2017 như: Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017; Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 57 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960); 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944); Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12); phản ánh các hoạt động Tết Quân Dân năm 2018…

- Tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết bất thường, nguy hiểm; các biện pháp ứng phó hiệu quả, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân; tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079551