Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Bảo vệ tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá!

(TGAG)- Trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới, Đảng ta gần như là Đảng duy nhất ngay từ khi ra đời đã có đường lối đúng đắn. Thành công đó trước nhất thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta- Một Đảng sớm giành được vai trò lãnh đạo cách mạng, sớm đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Thành công đó là do Đảng luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù hợp với điều kiện của nước ta.

Nhưng gần đây lại có những kẻ rêu rao rằng, ngày xưa làm gì có Đảng, làm gì có chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà dân tộc ta vẫn đánh thắng các thế lực ngoại xâm… So sánh như vậy là rất khập khểnh, hết sức phản khoa học! Bọn họ đã cố tình quên rằng sau khi Pháp chiếm nước ta, trước khi Đảng ra đời, từ Nam chí Bắc mấy trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra, nhưng tất cả đều thất bại, thất bại chồng lên thất bại! Trước nhất là sự thất bại về trí tuệ!

“Ngày xưa” dân tộc ta đấu tranh giành độc lập với nhiều thắng lợi to lớn, rất to lớn! Nhưng luôn đối đầu với một loại kẻ thù, là bọn phong kiến phương Bắc quen thuộc. Bây giờ, lúc này là hoàn toàn khác! Rất khác? Đây là bài toán lịch sử hóc búa: Chủ nghĩa đế quốc hung bạo rất xa lạ tới từ phương Tây xa xôi! Không chỉ dân tộc ta, hầu hết các thuộc địa khắp Á, Phi, Mỹ La tinh đều bế tắc! Tình hình đen tối như không có đường ra! Thực tiễn yêu cầu một triết lý phát triển mới, đủ sức vượt qua cuộc khủng hoảng!

Hồ Chí Minh khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”; chủ nghĩa Mác - Lê-nin là “cái cẩm nang thần kỳ”, là “trí khôn của Đảng”… Qua thực tiễn, đó chính là nguyên nhân cơ bản góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới...

Từ đó, Đảng phải nhất thiết kiên định nền tảng tư tưởng của mình! Khi nói kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin không có nghĩa là rập khuôn, giáo điều, máy móc mà phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào những điều kiện cụ thể. Đề phòng và chống cả chủ nghĩa giáo điều cũng như chủ nghĩa cơ hội, xét lại. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng luôn cố gắng lấy thực tiễn của cách mạng Việt Nam, lấy hiện thực sinh động của xã hội Việt Nam làm điểm xuất phát để vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đảng nắm chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải trên từng câu chữ mà từ trong bản chất cách mạng và khoa học vốn là hai thuộc tính căn bản kết hợp làm một trong bản thân chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Lịch sử đã chứng minh, nếu mơ hồ, dao động về hệ tư tưởng thì sẽ mất phương hướng trong hoạch định Cương lĩnh, chiến lược… Sự sụp đổ nhanh chóng của Liên Xô là minh chứng! Lê-nin khẳng định “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “chỉ đảng nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”. “…chớ có “nhân nhượng” về lý luận”.

Trong giai đoạn hiện nay, phải coi kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc số một, từ đó Đảng không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra.

Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải khắc phục triệt để tình trạng “khinh thường lý luận”, Lê-nin khuyến cáo: “phải học tập, ngày càng nhiều hơn, tất cả các vấn đề lý luận; phải tự giải thoát, ngày càng nhiều hơn, khỏi ảnh hưởng của …thế giới quan cũ, và không bao giờ được quên rằng chủ nghĩa xã hội, từ khi đã trở thành một khoa học, còn phải được coi là một khoa học, nghĩa là phải được nghiên cứu”. Cụ thể là chúng ta phải ra sức nghiên cứu, học tập một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của các nhà kinh điển; phải luôn gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên góp phần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, phát triển lý luận; phải tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm làm thất bại những âm mưu và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Thế giới sẽ còn biến động, đổi thay. Nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta;  mãi mãi soi đường cho cách mạng nước ta giành thắng lợi. /

SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16129592