Truy cập hiện tại

Đang có 166 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 50 đảng viên mới

(TUAG)- Sáng ngày 15/8, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Phú Tân phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.
 

Báo cáo viên Đoàn Văn Tiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Phú Tân

Tham gia lớp học có 50 học viên, đây là những đảng viên mới kết nạp (trong thời gian dự bị), trong thời gian 8 ngày thực học từ ngày 01 đến  10/12/2021 các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Quang cảnh lớp học

Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch. Mỗi chuyên đề được các giảng viên giới thiệu, truyền đạt bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề toàn khóa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cao Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28182347