Truy cập hiện tại

Đang có 467 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Ngành Nội vụ An Giang vượt khó hoàn thành nhiệm vụ mới

(TGAG)- Những tháng đầu năm, Sở Nội vụ An Giang thực hiện 67 nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách tổ chức bộ máy, kiện toàn cơ cấu lại tổ chức và tinh giản biên chế; đào tạo nguồn nhân lực; cải cách hành chính (CCHC), quản lý Nhà nước về tôn giáo...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang- Trương Long Hồ chia sẻ: "Các nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện tương đối lớn, nội dung công việc có khối lượng lớn, phạm vi phối hợp rộng, liên quan đến CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện... các giải pháp liên quan đến cải thiện và nâng cao các chỉ số của An Giang như: Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), CCHC (chỉ số PAR INDEX)... tạo áp lực không nhỏ cho ngành Nội vụ. Từ đó, một số nhiệm vụ chậm so tiến độ như: ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tham mưu giao biên chế hàng năm...; chưa chủ động kiểm tra việc sử dụng biên chế các cơ quan, đơn vị...".

Chỉ số PAPI của tỉnh tăng 16 bậc


Khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý. Do nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến tư tưởng, việc làm của cán bộ, công chức. Thêm vào đó do Trung ương chưa kịp thời sửa đổi bổ sung, hướng dẫn liên quan để thực hiện sắp xếp bộ máy, số phòng, các chế độ chính sách giải quyết cán bộ dôi dư...

Tập thể ngành Nội vụ đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình. Tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành biên chế tổ chức bộ máy. Trình tỉnh đề án sắp xếp các cơ quan bên trong các Sở, ngành, UBND huyện; đề án đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; quy hoạch mạng lưới, phương án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp; sáp nhập các đơn vị ngành văn hóa-thể thao; sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên. Ngoài xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, thẩm định tinh giản biên chế 50 trường hợp.

Ông Hồ cho biết: "Trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở, đã tham mưu thực hiện phân cấp UBND huyện quản lý toàn diện cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp. Tham mưu thực hiện nhiều chính sách nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn. Tăng cường thanh, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm và điều động cán bộ công chức. Thực hiện tốt đề án 513 của Chính phủ số hóa bản đồ địa giới hành chính. Rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, nâng cấp các đô thị theo lộ trình. Đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh công chức cấp xã, góp phần chuẩn hóa cán bộ xã theo tiêu chí 18 xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đối ngoại, văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng. Xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế".   

Thành tích nổi bật, thực hiện nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, điều hành chương trình CCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tuyên truyền CCHC... đã đạt kết quả vượt bậc. Chỉ số PAR INDEX năm 2017 An Giang đạt 83,54 điểm (tăng 10,65 điểm so năm 2016), xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 28 bậc so năm 2016, từ hạng 36 lên hạng 8) thuộc nhóm A và xếp hạng 1/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2017, An Giang đạt 37,51 điểm, tăng 1,88 điểm so năm 2016, xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao, tăng 16 bậc so với năm 2016 (năm 2016 xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp); Trong đó, chỉ số nội dung "Cung ứng dịch vụ công" là 1 trong 5 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất. Chỉ số PCI năm 2017, An Giang đạt 62,16 điểm (tăng 4,37 điểm), xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2016 (năm 2016 xếp hạng 38/63), đứng thứ 7/13 tỉnh ĐBSCL, đã giúp địa phương đẩy mạnh khai thác môi trường kinh doanh, tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến đề nghị: "Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2018, Sở Nội vụ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh CCHC, trình UBND tỉnh đề án đo lường sự hài lòng hành chính, đề án cơ sở dữ liệu về việc thực hiện cơ chế một cửa, triển khai phần mềm phục vụ xác định chỉ số CCHC... Trong tổ chức bộ máy, xây dựng đề án tinh giản biên chế, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm phát triển du lịch; quản lý công chức, viên chức và hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức".

Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt xây dựng chính quyền địa phương; công tác thanh niên; thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức trẻ ở xã; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thanh tra việc tiếp dân, khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác tôn giáo, văn thư-lưu trữ. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số CCHC... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21826640