Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(TGAG)- Trong nền kinh tế thị trường, từng hộ sản xuất riêng lẻ không đảm bảo sự phát triển bền vững, người sản xuất chịu nhiều rủi ro cả đầu vào và đầu ra của sản phẩm; chỉ có mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) mới có điều kiện giúp nông dân phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, là cầu nối giữa nông dân với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, khắc phục tình trạng tự phát như trước đây.

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Thị ủy, UBND thị xã và các ngành có liên quan, hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể HTX, Tổ hợp tác ở thị xã đã khẳng định được hiệu quả, xuất phát từ nguyên tắc tự nguyện và góp vốn làm dịch vụ, có tác dụng tích cực trong việc ổn định và phát triển sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân. Thông qua, mô hình HTX đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, gắn với phát triển kinh tế hợp tác. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết: “Trên địa bàn xã Tân An có 02 HTX Tân Hậu và Tân Hậu A2. Nhìn chung, đối với 2 HTX này cũng đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; hoạt động chủ yếu là 4 dịch vụ: dịch vụ bơm tưới, cho vay vốn hoạt động sản xuất, cung ứng phân bón, vật tư nông nghiệp, cũng như là giống. Về các thành viên HTX cũng được tập huấn, nâng cao nhận thức về giá trị HTX. Ngoài ra các HTX cũng đóng góp cho địa phương về công tác an sinh xã hội như là xây cầu, đắp lộ giao thông nông thôn, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học và một số công việc khác ở tại địa phương”.


Tính đến nay, trên địa bàn thị xã Tân Châu có tổng số 20 HTX gồm: 17 HTX  nông nghiệp, 02 HTX giao thông vận tải và 01 HTX tạo việc làm (trong đó, 19 HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012 và 01 HTX thành lập mới) với trên 2.600 thành viên tham gia; doanh thu bình quân của HTX trên 1 tỷ đồng/năm, với lãi bình quân là 312 triệu đồng/năm. Về Tổ hợp tác (THT) có tổng số 75 THT với trên 1.000 thành viên tham gia; doanh thu bình quân của một THT là 33 triệu đồng/năm, với lãi bình quân là 11 triệu đồng/năm. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 314 người và THT là 158 người. Trong đó, lao động là thành viên HTX là 227 người, với thu nhập bình quân của lao động là 16 triệu đồng/năm. Tổng số cán bộ quản lý HTX là 134 người, đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 83 người, cao đẳng, đại học là 05 người.

Về hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nhiều HTX đã mở rộng hoạt động dịch vụ như: nhân giống lúa, tín dụng nội bộ, vận chuyển,... Đồng thời, một số HTX đã có tham gia chuỗi liên kết giá trị với các công ty, doanh nghiệp nhằm ổn định giá trị sản phẩm đầu vào và đầu ra của thành viên HTX, đảm bảo lợi nhuận thành viên. Về hoạt động HTX Giao thông vận tải gồm đường thủy và đường bộ, đã tập trung vào khai thác triệt để vấn đề lưu thông hàng hóa. Riêng HTX giao thông vận tải đường bộ giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước quản lý được phương tiện vận tải tư nhân và hộ cá thể, ổn định tổ chức vận tải tại địa phương, góp một phần vào việc đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách của địa phương. Về hoạt động HTX tạo việc làm, tiêu biểu là HTX Tài Chính Tân Châu, mặc dù mới thành lập vào tháng 02/2016, hiện tại đã và đang khẳng định vị trí của mình trên lĩnh vực kinh doanh với kết quả khả quan, với tổng doanh thu 1,791 tỷ đồng, tổng chi phí 1,348 tỷ đồng lợi nhuận 443 triệu đồng, đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo việc làm, giải quyết lao động nhàn rỗi của địa phương, đến nay đã kết nạp thêm 40 thành viên mới và tạo việc làm cho 40 thành viên của HTX trong lĩnh vực kinh doanh may mặc của HTX, liên kết với các công ty may mặc tạo việc làm cho các thành viên của HTX.

Để mở rộng các mô hình, dịch vụ hoạt động kinh tế HTX trong thời gian tới. Với mục tiêu đặt ra trong năm 2018 là phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX, đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản theo Luật Hợp tác xã năm 2012, phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẽ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn. Gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn. Phấn đấu đến năm 2020 khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cụ thể là đóng góp vào GDP: 1,10%;  phát triển 01 HTX kiểu mẫu; nâng số thành viên HTX lên 2.818 người, với số lao động làm việc thường xuyên: 335 người và thành viên THT là 1.722 người; Doanh thu bình quân của Hợp tác xã là 2.186 triệu đồng/năm và tổ hợp tác là 72 triệu đồng/năm; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên là 18 triệu đồng/năm.

Theo đó, một trong những giải pháp được thị xã đưa ra để phát triển HTX trong thời gian tới là hướng đến việc tăng năng suất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, năng lực hoạt động; cải thiện đời sống thành viên và cộng đồng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tăng cường tình đoàn kết trong xã hội trên cơ sỡ cùng chia sẽ lợi ích lâu dài giữa các thành viên HTX, THT. Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, giúp các HTX xây dựng phương án kinh doanh, mở rộng ngành nghề, dịch vụ phù hợp với khả năng quản lý của HTX. Đồng thời tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX hiện có. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có liên quan cho các HTX, đặc biệt là công tác giống và xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Bên cạnh, thị xã còn tiếp tục quan tâm củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban vận động hợp tác xã từ thị xã đến xã, phường, có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để tháo gở những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã. Riêng cấp xã, phường thường xuyên theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách, nghiệp vụ chuyên ngành đối với các hợp tác xã. Vận động các hợp tác xã có điều kiện thu hút thêm xã viên để tăng tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã.

Để kinh tế tập thể HTX được phát triển mở rộng, đòi hỏi các đoàn thể xã hội từ thị xã đến cơ sở phải đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm, có giải pháp tổ chức thực hiện việc khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia HTX, THT, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho HTX. Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị, xã hội, hiệp hội và hội nghề tham gia thúc đầy phát triển kinh tế tập thể phát triển bền vững hơn.
Bài, ảnh:  Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180534