Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Cách mạng Tháng Tám - Những bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ hôm nay

(TGAG)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể Nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng dậy, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cuộc Cách mạng Tháng Tám thật sự có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, sâu sắc không chỉ đối với dân tộc ta mà còn cả với quốc tế. Năm tháng có thể qua đi nhưng những bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay và mãi mãi về sau.

Ngược dòng lịch sử, như chúng ta đã biết, từ cuối thế kỷ XIX, sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách thống trị vô cùng thâm độc và tàn bạo. Chúng chia cắt đất nước ta, xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, thẳng tay chém giết những người yêu nước, cướp đoạt ruộng đất, tài nguyên, bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Chúng thực hiện chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rượu cồn làm cho nòi giống ta suy nhược. Chính họ đã gây ra biết bao đau thương, mất mát cho nhân dân Việt Nam và không gì có thể bù đắp được.

Không thể chịu nổi trước cảnh “nước mất, nhà tan”, phát huy truyền thống kiên cường bất khuất chống ngoại xâm của ông cha, nhiều bậc chí sĩ yêu nước trong cả nước đã tập hợp quần chúng nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp giành lại độc lập, nhưng tất cả các cuộc khởi nghĩa đó đều thất bại vì không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin - lý luận cách mạng tiên tiến của thời đại, đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn - Cách mạng vô sản và sáng lập ra Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng và Bác Hồ, toàn dân, toàn quân ta đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ để giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhân dân ta đã đập tan bọn phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Chỉ mới 15 tuổi, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, chèo lái con thuyền cách mạng đi tới bến bờ hạnh phúc. Và đó cũng chính là sứ mệnh lịch sử được toàn thể Nhân dân Việt Nam tin tưởng, giao phó cho Đảng của mình.

Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm thật quý báu, mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam. Các thế hệ hôm nay và mai sau phải thật sự trân quý, quán triệt sâu sắc những bài học lịch sử mà các bậc tiền nhân đã để lại.

Trước hết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải quan tâm xây dựng Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng suốt, thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ hai, phải tập trung xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tích cực xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia dân tộc và các lực lượng cách mạng yêu chuộng hòa bình, dân chủ trên thế giới, với phương châm “thêm bạn bớt thù” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ ba, phải luôn kiên định mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn liền xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học kinh nghiệm, bắt nguồn từ phương hướng chiến lược của cách mạng nước ta được xác định trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Về thực chất đó là đường lối, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được thực hiện một cách nhất quán, sâu sắc và triệt để từ trong quá trình vận động tiến tới Cách mạng Tháng Tám, đồng thời được vận dụng một cách nhuần nhuyễn, sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, nước ta mở rộng hợp tác, giao lưu với tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới, mỗi quốc gia có trình độ kinh tế, chế độ chính trị khác nhau. Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, từ những mặt tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường và các vấn đề phát sinh chắc chắn sẽ có những tác động hết sức to lớn đối với mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, đòi hỏi chúng ta càng phải kiên định mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn liền xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn.

Cách mạng Tháng Tám thành công để lại cho thế hệ hôm nay nhiều bài học kinh nghiệm thật sự quý báu. Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc và vận dụng có hiệu quả những bài học lịch sử vô giá ấy nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước được Đảng đã đề ra./.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26981828