Truy cập hiện tại

Đang có 251 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền sâu rộng Chiến lược tổng thể Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh An Giang

(TGAG)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có một chủ trương rất quan trọng là: “Chủ động hội nhập quốc tế, tập trung hội nhập kinh tế quốc tế”. Từ đó, nhiệm vụ đặt ra đầu tiên là phải: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về hội nhập quốc tế, về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết hội nhập kinh tế của Việt Nam", chỉ rõ những thời cơ và thách thức, nhất là các thỏa thuận thương mại tự do (FTA), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Gần đây, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát được xác định là: Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong công tác hội nhập quốc tế về kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, huy động sức mạnh của toàn xã hội và nguồn lực từ bên ngoài tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là nhằm: Khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; huy động nguồn nội lực và ngoại lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang bình quân 5 năm 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) đến năm 2020 đạt 48,628 triệu (tương đương 2.266 USD/người); giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đến năm 2020 đạt 192 triệu đồng/ha; kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 6.050 triệu USD.

Phát triển kinh tế đi đôi thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) bình quân 1,5%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 80%; tỷ lệ dân số nông thôn cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 90% vào năm 2020.

Đẩy mạnh hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và những lĩnh vực khác để tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; tăng cường phối hợp giữa hội nhập kinh tế với hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và những lĩnh vực khác.

Quá trình thực hiện cần quán triệt và vận dụng sáng tạo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế. Trong đó cần chú trọng những nội dung sau:

1. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn trong thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược phát triển triển văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh biên giới.

2. Khai thác hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế góp phần đẩy nhanh việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển kinh tế trên nền tảng phát triển lĩnh vực nông nghiệp; tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu. Hội nhập kinh tế quốc tế trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thể chế; khai thác hiệu quả các cam kết đã ký kết.

3. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thu tri thức, nhất là tri thức về quản lý và khoa học - công nghệ. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người, những nét văn hoá đặc sắc của tỉnh An Giang với bạn bè quốc tế; đi đôi với nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

4. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại biên giới, củng cố mối quan hệ với các tỉnh giáp biên của Campuchia nhằm giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh đối ngoại, ổn định chính trị và trật tự xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Triển khai đồng bộ Chiến lược hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực theo hướng đưa quá trình hội nhập theo chiều sâu, đóng góp hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch còn có những định hướng và giải pháp hội nhập trên các lĩnh vực: Kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; văn hoá, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và lĩnh vực khác...

Để Kế hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống các cơ quan hữu quan cần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp,... Nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, góp phần thực hiện tích cực và có hiệu quả./.

    TRUNG KIÊN
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9815318