Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4): V.I.Lênin cuộc đời và sự nghiệp

(TGAG)- Vlađimia Ilich Lênin (Ulianốp) sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 ở Xibirxcơ (nay là Ulianốpxcơ). V.I. Lênin là nhà tổ chức Đảng Cộng sản Liên Xô, người sáng lập Nhà nước Xôviết, lãnh tụ và người thầy vĩ đại của nhân dân lao động thế giới, người kế tục học thuyết cách mạng của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Năm 1887, sau khi tốt nghiệp trường trung học, V.I. Lênin vào học khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Cadan. Do có những hoạt động trong phong trào cách mạng của sinh viên, tháng 12/1887, Lênin bị bắt và bị đưa đi đày ở làng Côcuxkinô thuộc tỉnh Cadan. Tháng 10/1888, Lênin trở lại thành phố Cadan tham gia vào nhóm mác xít. Năm 1889, Người chuyển đến sống ở Xamara. Năm 1891, Lênin tốt nghiệp khoa luật của trường Đại học Tổng hợp Pêtécbua với tư cách là thí sinh tự do và sau đó bắt đầu làm trợ lý trạng sư ở Xamara. Tháng 8/1893, Ngươi chuyển về Pêtécbua. Trong các tác phẩm lớn đầu tiên của mình như: “Những người bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao?” (viết năm 1894); “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga (viết năm 1899) Lênin đã đập tan tư tưởng của phái dân túy. Mùa thu năm 1895 Lênin đã thành lập ở Pêtécbua “Liên minh đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân”. Đầu tháng 12/1895, Lênin bị bắt và tháng 02/1897 bị đưa đi đày 3 năm ở làng Susenxcôie tỉnh Ênhixây (Xibir). Năm 1900, Người ra nước ngoài và cùngvới G.V.Plêkhanốp bắt đầu xuất bản tờ báo “Tia lửa”. Tại Đại hội Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga lần thứ II, dưới sự lãnh đạo của Lênin, Đảng Bônsêvich của những người mác xít, một đảng kiểu mới đã được thành lập. Những nguyên tắc tổ chức và tư tưởng của Đảng đã được Lênin nêu trong các tác phẩm “Làm gì?” (viết năm 1902); “Một bước tiến hai bước lùi” (viết năm 1904). Trong thời kỳ cách mạng 1905 - 1907, Lênin đã phát triển tư tưởng quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cách mạng dân chủ tư sản, và Người soạn thảo lý luận chuyển cuộc cách mạng đó sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tác phẩm “Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ” (viết năm 1905). Đầu tháng 11/1905, Lênin đến Pêtécbua để lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Tháng 12/1905, Người chủ trì Hội nghị lần thứ I của những người Bônsêvich tiến hành ở Tammerphorxơ. Tại Đại hội lần thứ IV (năm 1906) và lần thứ V (năm l907) của Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga, Người đã phê phán sách lược cơ hội của những người Mensêvích. Trong thời gian sống ở nước ngoài từ tháng 12/1907, Người vẫn tiếp tục đấu tranh nhằm bảo vệ và củng cố Đảng bí mật. Trong cuốn “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” (viết năm 1908, xuất bản năm 1909) Lênin đã phê phán sự xét lại về mặt triết học chủ nghĩa Mác (chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán) và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác.

Tháng Giêng năm 1912, Người đã chủ trì Hội nghị toàn Nga lần thứ VI của Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga họp tại Pari. Tháng 6/1912, Người từ Pari sang Cracốp lãnh đạo báo “Sự thật”. Trong thời kỳ này, Người đã soạn thảo cương lĩnh mácxít về vấn đề dân tộc. Cuối tháng 7/1914, Người bị cảnh sát áo bắt và chẳng bao lâu sau Người đã thoát được và sang sống ở Thụy Sĩ.

Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Lênin đã đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng. Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” (viết năm 1916) và các tác phẩm khác, Lênin đã phát triển lý luận chính trị - kinh tế học mác xít về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Người đã soạn thảo những vấn đề cơ sở của triết học mác xít (Bút ký triết học). Tại các hội nghị quốc tế họp ở Ximmerven (năm 1915) và ở Kintan (năm 1916) của các nhà quốc tế chủ nghĩa, Lênin đã đoàn kết các nhà dân chủ xã hội cánh tả.

Sau cuộc cách mạng tháng Hai, ngày 16/4/1917 (tức ngày 3 theo lịch cũ), Lênin về đến Pêtrôgrát và đưa ra “Luận cương Tháng Tư” được Hội nghị toàn Nga lần thứ VII của Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bônsêvich) họp tháng 4/1917 thông qua là đường lối giành thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau những ngày tháng bảy, Lênin thấy cần phải thoát khỏi sự truy lùng của bọn tư sản trong chính phủ lâm thời, Người đã bí mật lãnh đạo Đại hội lần thứ VI của Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bônsêvich). Trong thời gian này Người đã viết tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” và soạn thảo kế hoạch giành chính quyền cho giai cấp vô sản bằng con đường khởi nghĩa vũ trang trong điều kiện các giai cấp thống trị đang tăng cường bạo lực. Đầu tháng 10/1917, Lênin đã bí mật đến Pêtrôgrát. Ngày 23 tháng 10 (tức ngày 10 theo lịch cũ) tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bônsêvich) đã thông qua nghị quyết của Lênin về vấn đề khởi nghĩa vũ trang. Tối ngày 6 tháng 11 (tức ngày 24 tháng 10 theo lịch cũ), Lênin đã đến điện Xmônưi và trực tiếp lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười.

Tại Đại hội các Xô-viết toàn Nga lần thứ II, Người đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân ủy. Theo đề nghị của Lênin ngày 03/3/1918, bản hòa ước Brétxcơ với nước Đức đã được ký. Ngày 11 tháng 3, Lênin cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Xô-viết đã rời về Mátxcơva. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng Dân ủy và Hội đồng Quốc phòng của công nhân và nông dân do V.I. Lênin đứng đầu đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của những người lao động ở nước Nga Xô-viết chống lại cuộc chiến tranh can thiệp của nước ngoài và bọn phản cách mạng ở trong nước và lãnh đạo quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa. Lênin đã soạn thảo chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô-viết và các nguyên tắc chung sống hòa bình của các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau.

Ngày 30/8/1918, Lênin bị một tên khủng bố của Đảng xã hội cách mạng bắn bị thương nặng, chẳng bao lâu sau Người đã trở lại làm việc. Theo sáng kiến của Người, năm 1919 Quốc tế cộng sản đã được thành lập. Tháng 3/1919, Đại hội lần thứ VIII Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bônsêvich) đã thông qua Cương lĩnh của Đảng do một ủy ban soạn thảo dưới sự chỉ đạo của Lênin.

Mùa Xuân năm 1920, Lênin viết tác phẩm “Bệnh ấu trĩ”, “tả khuynh” trong phong trào cộng sản. Trong đó, Người đã nêu ra những vấn đề chiến lược của phong trào cộng sản. Trong thời gian này, Người đã soạn thảo kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa nông nghiệp, cách mạng văn hóa), đưa ra sáng kiến thực hiện kế hoạch điện khí hóa toàn quốc, Người đã nêu ra những nguyên tắc của chính sách kinh tế mới được thông qua tại Đại hội lần thứ X của Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bônsêvich) năm 1921. Năm 1922, Lênin bị ốm nặng. Bài phát biểu cuối cùng của Người là Diễn văn ngày 20/02/1922 tại Hội nghị toàn thể của Xô-viết Mátxcơva, trong đó Người đã bày tỏ sự tin tưởng vững chắc rằng từ nước Nga của chính sách kinh tế mới sẽ sinh ra nước Nga xã hội chủ nghĩa. Từ tháng 12 năm 1922 đến tháng 3/1923, Lênin đã viết một loạt các bài hết sức quan trọng: “Những trang nhật ký”, “Bàn về chế độ hợp tác xã”, “Về cuộc cách mạng của chúng ta”, “Chúng ta phải cải tổ Bộ Dân ủy thanh tra công nông như thế nào?”, “Thà ít mà tốt”, “Thư gởi Đại hội”, đó là những di sản quý báu để lại cho Đảng, cho nhân dân Xô-viết cho cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

V.I Lênin từ trần vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 21 tháng Giêng năm 1924. Là nhà tư tưởng vĩ đại, Lênin đã phát triển toàn diện học thuyết của Mác mà sau này đã được gọi là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở khoa học để xây dựng chủ nghĩa xã hội đối với nhiều nước khác, là ngọn cờ của phong trào cộng sản quốc tế, của cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân lao động toàn thế giới./.

Quốc Khánh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35201150