Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Phòng, chống dịch virus Corona

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(TUAG)- Chiều 10/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký công văn số 1195/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.   

Để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, t chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để có biện pháp xử lý theo quy định.  

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hàng tháng.  Sở Tài chính chủ trì phối hợp hợp với các đơn vị có liên quan tích cực tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cũng như hướng dẫn các đơn vị thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.  

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung, quán triệt, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ về nội dung chương trình cho vay theo quy định tại Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động; niêm yết công khai chính sách cho vay tại các điểm giao dịch xã; chủ động và phối hợp tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho vay trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh. Kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu trình Trung ương xem xét bố trí vốn đáp ứng nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đã đủ điều kiện.

UBND các huyện, thị, thành phố quan tâm, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng cần quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác truyền thông tới người dân và doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý nhằm thực hiện, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

H.C
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
18980136