Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sự vận dụng của Đảng ta

(TGAG)- Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đánh giá: “Giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức cách mạng trong lịch sử”. Nó đã tạo ra một lực lượng sản xuất hiện đại, đồ sộ và nhờ vậy nó có một sức mạnh phi thường: “Nó buộc tất cả các dân tộc phải thực hành phương thức sản xuất tư sản… nó tạo ra cho nó một thế giới theo hình dạng của nó”.

Tuy nhiên, Tuyên ngôn” cũng chỉ rõ: “Vũ khí mà giai cấp tư sản đã dùng để đánh đổ chế độ phong kiến thì ngày nay quay lại đập vào ngay chính giai cấp tư sản”. “Giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là những công nhân hiện đại, những người vô sản”. “Tuyên ngôn” chứng minh: Trong tất cả các giai cấp đối lập với giai cấp tư sản, chỉ duy nhất giai cấp vô sản mới là giai cấp cách mạng chân chính, là “giai cấp đang nắm tương lai trong tay”…

Giai cấp vô sản sẽ tiến hành cuộc đấu tranh tiêu diệt xã hội cũ và “Thay cho xã hội tư sản cũ… sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. “Xã hội tương lai” là một xã hội: “…không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm xã hội cả”. Nó “chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô dịch lao động của người khác”. Như vậy: Cũng như các phương thức sản xuất trước kia, chủ nghĩa tư bản chỉ là một giai đoạn phát triển trong lịch sử xã hội loài người. Cùng với bước tiến của phát triển lực lượng sản xuất, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa một cách tất yếu khách quan.

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là Cương lĩnh đầu tiên của các đảng cộng sản, là lá cờ tiên phong của giai cấp công nhân. “Tuyên ngôn” nói rõ: “Mục đích trước mắt của những người cộng sản cũng là mục đích trước mắt của tất cả các đảng vô sản khác: tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền”.

Nắm vững tinh thần khoa học và cách mạng của “Tuyên ngôn”, vận dụng vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: “ Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta, Người đã nêu phương hướng chiến lược của cuộc đấu tranh là tiến hành: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

“Tuyên ngôn”, chỉ rõ tôn chỉ căn bản của đảng cộng sản chính là mưu cầu lợi ích cho nhân dân: “Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay, đều là do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu lợi ích cho khối đại đa số”. “Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác. Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích nào tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản”. “Những người cộng sản chiến đấu cho những mục đích và những lợi ích trước mắt của giai cấp công nhân, nhưng đồng thời trong phong trào hiện tại, họ cũng bảo vệ và đại biểu cho tương lai của phong trào”.

Vận dụng sáng tạo tinh thần của “Tuyên ngôn”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những quan niệm rất cụ thể, giản dị, dễ hiểu về “xã hội tương lai”, Người viết: ''Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giầu, nước mạnh”, “mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”, “chủ nghĩa xã hội là mọi người cùng ra sức lao động sản xuất để được ăn no, mặc ấm…”. Người còn khẳng định xã hội xã hội chủ nghĩa là “một thế giới không có người bóc lột người, mọi người sung sướng, vẻ vang, tự do, bình đẳng, xứng đáng là thế giới của loài người”. Người nói về “lý tưởng” nhưng hết sức thiết thực là: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm. Người nào cũng biết chữ. Người nào cũng biết đoàn kết, yêu nước”. Nói chung là: “xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội''

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới cùng với kinh nghiệm của nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Cần hiểu đúng: Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội./.

Trung Kiên
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
22514563