Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

ĐẢNG TA

(TGAG)- Sinh thời, Bác Hồ có bài báo với nhan đề “Đảng ta”. Người viết: “Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất, mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang”. Nhưng, Người cũng khuyến cáo: “Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại”. Bởi vì “Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm”. Gần đây, Đại hội lần thứ XII đánh giá: Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Nhằm góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là  phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong xây dựng Đảng về chính trị phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Lê-nin khuyến cáo: “muốn xây dựng đảng mà chỉ kêu gào “thống nhất” không thôi thì chưa đủ, mà còn phải có một cương lĩnh chính trị... một cương lĩnh hành động chính trị”, “Không có cương lĩnh thì đảng không thể tồn tại”, bởi có cương lĩnh đúng sẽ “...có khả năng luôn giữ vững đường lối trong tất cả mọi bước ngoặt của sự biến”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Cần quán triệt một chỉ dẫn rất quan trọng của Lê-nin: “... lý tưởng không phải ở chỗ đi xây dựng những con đường tốt nhất và ngắn nhất mà là ở chỗ đề ra những nhiệm vụ và những mục tiêu của “cuộc đấu tranh quyết liệt” đang diễn ra trước mắt”; “những lý tưởng cao cả nhất cũng không đáng giá một xu nhỏ..., chừng nào mà người ta không biết kết hợp chặt chẽ những lý tưởng đó với lợi ích của chính ngay những người đang tham gia cuộc đấu tranh kinh tế”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Việc học tập và làm theo phải gắn với yêu cầu kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với quan điểm “Xây đi đôi với chống”. Bác Hồ dạy: "Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung". Tập trung đấu tranh loại trừ  ngay những biểu hiện: "ngang tàng, phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân"; "Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ… thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra ? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức".

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng phương châm: “Nói đi đôi với làm”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”./.
                           
Sự Thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15652827