Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Mới

(TGAG)- Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện Chợ Mới có 05/16 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Mỹ Hiệp, Hòa An). Bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 13,25 tiêu chí và 42,06 chỉ tiêu.

Với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Nông thôn mới (NTM) được Nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia. Từ năm 2015 đến nay, tổng nguồn huy động đạt 603.526 triệu đồng, trong đó huy động từ doanh nghiệp 25.159 triệu đồng (chiếm 4,17%), huy động từ Nhân dân 134.125 triệu đồng (chiếm 22,22%). Qua đó đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng 31 tuyến đường và 21 cây cầu nông thôn; đường nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo giao thông thuận tiện cho người dân.

Từ năm 2015 đến nay, Huyện đã hỗ trợ xây mới 226 căn nhà cho hộ nghèo, sửa chữa 212 căn nhà tình nghĩa, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiệm thu 34 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 02 xã Mỹ Hiệp và Hòa An. Hiện nay, Chợ Mới đã có 16/16 xã không còn nhà tạm dột nát, 82,23% đạt tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định.

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí NTM đạt 39,2 triệu đồng/người/năm (tăng 6,68 triệu đồng so năm 2015). Các vấn đề về phổ cập giáo dục, thông tin truyền thông, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội nông thôn được đảm bảo, đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,43% dân số (2.725 hộ), giảm 1,48% so năm 2016.

Các chương trình, dự án, đề án mà Huyện đang triển khai thực hiện đã phát huy tính gắn kết như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng… Đặc biệt, nhiều mô hình hiệu quả được triển khai thực hiện như: “Tự quản về an toàn giao thông”; “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; “Câu lạc bộ xe Honda đầu tham gia phòng chống tội phạm”; “Cụm xã, thị trấn giáp ranh đấu tranh, phòng chống tội phạm”; “Tổ Tự quản toàn diện”;... đã góp phần thay đổi tư duy, chuyển biến nhận thức và ý thức của người dân về phát triển kinh tế, đổi mới sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và vai trò chủ thể của từng người dân trong xây dựng NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế chủ yếu như: kết cấu hạ tầng nông thôn tuy đã được tăng cường đáng kể nhưng nguồn lực đầu tư còn thấp so yêu cầu; đời sống và thu nhập của một bộ phận người dân còn khó khăn; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn hẹp, chưa khai thác hết tiềm năng ủng hộ từ phía doanh nghiệp; cơ sở hạ tầng nông thôn còn hạn chế gây khó khăn trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; nhận thức và tư duy của người dân về xây dựng NTM có nhiều chuyển biến, song vai trò chủ thể của người dân chưa thật sự phát huy rõ nét; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn mang tính phong trào, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến một bộ phận người dân chưa hiểu rõ bản chất chương trình xây dựng NTM; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền cơ sở tuy có nhiều cố gắng nỗ lực nhưng chưa đồng đều; sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở chưa thật sự chặt chẽ.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả xây dựng NTM, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong Đảng bộ, toàn dân và tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả. Đổi mới nhận thức và phương thức tổ chức triển khai chương trình theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác, phấn đấu có thêm xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình, từng bước xây dựng huyện NTM đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng đặc biệt trong xây dựng NTM, trực tiếp góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng để huy động có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng NTM; đồng thời coi trọng lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng NTM với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Mặt khác, huyện sẽ quan tâm nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đặc điểm của từng địa phương nhằm đảm bảo quá trình xây dựng NTM thực chất, hiệu quả. Đồng thời coi trọng công tác quản lý, giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện ở cơ sở, nhất là tăng cường tính chủ động sáng tạo của các địa phương và các ngành từ việc triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cho đến công tác phối hợp, hỗ trợ nhằm bảo đảm sử dụng các nguồn lực xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả, chất lượng./.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CHỢ MỚI
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053746