Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Công tác Tuyên giáo An Giang một năm nhìn lại

(TGAG)- Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Trong nỗ lực đạt thành tựu chung đó, hệ thống Tuyên giáo An Giang đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân.
 

Theo đánh giá của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mặc dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định, tuy nhiên nhìn chung công tác tuyên giáo đã đáp ứng yêu cầu đề ra, hoàn thành khối lượng công việc lớn. Các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác được triển khai đồng bộ. Nhiều lĩnh vực có chuyển biến, tiến bộ; phong cách làm việc, lề lối công tác có sự đổi mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh đã chủ động kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các cấp ủy, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2010 - 2015; góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lao động sản xuất, tạo không khí phấn khởi góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan được tăng cường thường xuyên, hiệu quả ngày càng cao, tham mưu cho cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết,  tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động quan trọng, đặc biệt là: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao; khoa học và công nghệ; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về khuyến học...

Nội dung và phương thức hoạt động được quan tâm đổi mới. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội tham mưu cho cấp ủy, tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận xã hội qua kết quả các cuộc điều tra xã hội học, thông tin từ mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, qua việc tăng cường trao đổi, thảo luận trong các hội nghị, đối thoại với các giới. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin bằng nhiều kênh chính thống như: Bản tin Thông tin công tác tư tưởng, Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang, Thông tin tư liệu tuần, Cơ sở dữ liệu thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng” của Báo An Giang và tiết mục “Hiểu đúng” của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang... Công tác văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Đại hội các cấp Hội Văn học Nghệ thuật trong tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đời sống văn học nghệ thuật trên địa bàn có bước phát triển. Nhiều ấn phẩm lịch sử đảng bộ được xuất bản chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; làm tài liệu tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là giới trẻ.

Các kết quả toàn diện trong năm qua của hệ thống Tuyên giáo góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là tiền đề thuận lợi cho công tác tuyên giáo thời gian tới.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình Biển Đông có khả năng sẽ tiếp tục gay gắt; trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn, thiết nghĩ đội ngũ cán bộ tuyên giáo chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 xác định:

- Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống. Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất quan trọng và rất nặng nề, phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các chương trình hành động, các chương trình mục tiêu, các đề án cụ thể ngay đầu năm.

- Triển khai công tác tuyên giáo trên các mặt, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thiết thực, phong phú, sinh động và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành trong công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại. Tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình để chủ động tham mưu và thực hiện công tác tuyên giáo. Tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo và thực hiện công tác tư tưởng của Đảng.

- Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp gắn với thực hiện Đề án tinh giản biên chế của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp và nặng nề.

Với truyền thống 85 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo và những kinh nghiệm đã tích lũy được, trong năm 2016, ngành Tuyên giáo An Giang nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, dân cần./.

NGUYỄN THÀNH NHÂN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
11567510