Truy cập hiện tại

Đang có 237 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Tân Châu: Bế giảng “Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới” khóa I năm 2015

(TGAG)- Sáng ngày 04/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Châu tổ chức lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới” khóa I năm 2015. Đến dự có đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu.

Trong 10 ngày thực học, 48 học viên được tiếp thu những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam trong hành động của Đảng ta; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đường lối và chiến lược, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết thúc khóa học có 08 đồng chí đạt loại giỏi và 20 đồng chí đạt loại khá.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên. Đồng chí đề nghị từng đảng viên mới phải phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, phấn đấu được kết nạp vào đảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.
Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248565