Truy cập hiện tại

Đang có 492 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TGAG)- Ngày 08 tháng 12 năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU về việc học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đây là nội dung chính của Chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật biên tập và xuất bản).

Chuyên đề cần được quán triệt một cách hệ thống nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện. Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có thể kết hợp với hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (hoàn thành trong tháng 02-2017).

Đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác (hoàn thành trong tháng 02-2017). Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân (như đối với đảng viên) để thực hiện, báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt nhân các ngày Lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành, nhất là về các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đoàn viên, hội viên tích cực tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406205