Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh - Tổng tuyển cử để bầu ra Chính phủ của toàn dân

(TGAG)- Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.

Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền bầu cử… hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức dân chủ, đoàn kết. Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội bầu ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân…”. Đó là nội dung quan trọng được Người khẳng định trong bài “Ý nghĩa Tổng tuyển cử” đăng trên báo Cứu quốc số 130, ra ngày 31-12-1945.
 

Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đề xướng và lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước VIỆT NAM - DÂN CHỦ - CỘNG HÒA vào ngày 06-01-1946. Cũng chính từ đấy, Quốc hội đã bầu ra Chính phủ - Đó là Chính phủ thật sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân đúng theo mong muốn của Người.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trên tinh thần đó, để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này thực hiện đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng đòi hỏi cả hệ thống chính trị và cử tri cả nước, trong đó có tỉnh An Giang cần thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc bầu cử. Trách nhiệm trước tiên, đó là việc hiệp thương giới thiệu những người ứng cử, cần phải chọn cho được những người thật sự có đức, có tài để Nhân dân lựa chọn bầu ra đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Do vậy, trong quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, quy trình; phải thật sự phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân; phải bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Mục đích cuối cùng là để Nhân dân lựa chọn, bầu ra những người thật sự xứng đáng tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tóm lại, muốn thực hiện đúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng tuyển cử để toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội bầu ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”, đòi hỏi các ngành, các cấp cần phải quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Qua đó, làm dấy lên phong trào thi đua quyết tâm xây dựng cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, đủ sức đưa đất nước tiến lên một cách vững chắc trên đường hội nhập vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079661