Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Kết quả và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(TGAG)- Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần thứ sáu đề cập đều là những vấn đề hệ trọng của Đảng, Nhà nước trong tiến trình tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện đất nước, nhất là đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; tác động trực tiếp đến kế hoạch năm 2018 về kinh tế vĩ mô, đến chiến lược chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao tầm vóc, thể lực, chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội...


Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá kết quả Hội nghị thể hiện quyết tâm chính tri mạnh mẽ về các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thể hiện như:

Thứ nhất, Hội nghị nhất trí đánh giá, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Dự báo, năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong xử lý cán bộ sai phạm. Tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản...

Thứ hai, Trung ương đã thông qua hai Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là hai Nghị quyết quan trọng thể hiện tầm nhìn xa và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng giống nòi và bảo đảm nguồn nhân lực phát triển nhanh, bền vững đất nước. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ liên quan. Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia...

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu trong thời gian tới:

Toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính tri tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối việc đổi mới, sắp xếp, xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân. Hội nghị đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi với lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với tổ chức, bộ máy của toàn hệ thống chính trị, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sự cần thiết, cấp bách phải tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được Ban Chấp hành Trung ương coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp Nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nhiều định hướng và giải pháp quan trọng đã được Trung ương chỉ rõ nhằm tiếp tục tách chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành với chức năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và chức năng cung ứng dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả hơn.

Thứ năm, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao việc bầu bổ sung 02 ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. Đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ cao và bày tỏ niềm tin tưởng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Dư luận đồng tình với phát biểu khẳng định, nhắn nhủ của Người đứng đầu Đảng đề nghị cán bộ tránh xa cám dỗ vật chất: “Ai đã trót nhúng chàm ít nhiều thì sớm tự giác gột rửa”, “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân”.

T.Quỳnh


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236174