Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(TGAG)- Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”.

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05 (nay là Hướng dẫn số 09) của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là Chỉ thị 05-CT/TW), việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh An Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; một số chi bộ quy định cụ thể ngày sinh hoạt hằng tháng; chương trình, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, đi sâu vào những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận; tinh thần tự phê bình và phê bình ở nhiều chi bộ và từng đảng viên có nâng lên, tạo được không khí dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt chi bộ, phát huy trí tuệ tập thể cùng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên nói riêng và nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ nói chung.

Tuy nhiên, không ít chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt chất lượng chưa cao, còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề còn ít; việc lựa chọn nội dung còn lúng túng, chưa sát thực tiễn hoặc nghiêng về bàn công việc chuyên môn, chưa quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng đảng...

Từ thực tế trên và để sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống, mỗi tổ chức cơ sở đảng, chi bộ cần không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu, xin đề xuất thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Trên cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của chi bộ.

2- Cấp ủy các cấp cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 7/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và với từng loại hình chi bộ (nông thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị sự nghiệp...) nói riêng, để vận dụng, hướng dẫn chi bộ đề ra nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo được 3 tính chất lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu.

3- Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trên tinh thần thật thà, thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, động cơ trong sáng, phê bình việc, chứ không phê bình người, khuyến khích phê bình từ dưới lên. Trong kiểm điểm tự phê  bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ mà nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình. Sau kiểm điểm cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

4- Ngoài những nội dung sinh hoạt được nêu tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, đảng bộ, chi bộ cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành hoạt động thường xuyên của chi bộ, với phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết và phù hợp với chức trách, nhiệm vụ  để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khi thực hiện phải có phương thức đa dạng, phong phú phù hợp, tránh hình thức, chiếu lệ, để đảng viên cụ thể hóa thành việc làm thiết thực gắn với công tác chuyên môn.

5- Mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong các chuyên đề nêu trong Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW để thực hiện sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, thiết thực. Mỗi chi bộ cần có kế hoạch từ đầu năm về số lượng, nội dung chuyên đề. Trên cơ sở kế hoạch, chi bộ phân công cụ thể từng đảng viên viết đề cương và trình bày trong buổi sinh hoạt.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36364735