Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW: Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TGAG)- Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định: Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích tự hào. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay. Việt Nam được thế giới biết đến như hình mẫu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thành công trong công cuộc đổi mới, một đất nước khá bình yên và tiêu biểu trong thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ như: xóa đói, giảm nghèo, phổ cập giáo dục...

Thành công đó, chắc chắn có sự đóng góp của cán bộ, đảng viên. Là những Đảng viên cộng sản, mọi người đều có quyền tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta, về bản chất tốt đẹp của Đảng chân chính, luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thực tế cuộc sống đã chỉ ra rằng, phần lớn cán bộ, đảng viên dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững lập trường cách mạng kiên định, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, được nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh đó, cũng không ít cán bộ và đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, lơ là thời sự, thời cuộc, không hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật... làm xói mòn bản chất cách mạng của Đảng ta, làm giảm sút niềm tin trong nhân dân.

Nhận diện đầy đủ vấn đề này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta đã đánh giá: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn”. Đại hội lần thứ IX, lần thứ X và Đại hội lần thứ XI Đảng ta khẳng định lại với tinh thần đánh giá những nguy cơ này chẳng những vẫn đang tồn tại mà có phần còn nghiêm trọng hơn. Đại hội XI nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc, đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước”.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, Đảng ta ra Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nghị quyết rất quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng .

Đặc biệt đây là lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra cụ thể 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà đây là vấn đề khó, trước nay chưa cụ thể hóa được. Với việc lượng hóa các biểu hiện này giúp mỗi đảng viên tự soi rọi chính mình, có nội dung cụ thể, rõ ràng trong thực hiện tự phê bình và phê bình, khắc phục những việc chưa làm tốt trong thời gian qua, góp phần để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Đảng ta cũng chỉ rõ rằng: biểu hiện của phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là dạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mà sự xói mòn về lý tưởng và niềm tin là xói mòn nguy hiểm nhất, là biểu hiện đáng lo nhất.

Trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chính là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, trong một bộ phận cán bộ có chức có quyền, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng day dứt “Đây là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của Nhân dân, là điều người dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất”.

Đảng ta cũng chỉ rõ rằng: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hay cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016. Điểm mới của Kế hoạch này là xác định rõ 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên ở các cấp mà không chờ quy định, hướng dẫn của Trung ương và có những nhiệm vụ phải thực hiện theo lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 25 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Và gần đây Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trước đó, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập, làm theo phải trở thành việc tự giác, thường xuyên của mọi người và yêu cầu của đợt quán triệt, học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW lần này là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Như vậy, chỉ gần một năm sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW là những công việc lớn, có hệ thống, nghiêm túc, thể hiện quyết tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả hay không chủ yếu phụ thuộc vào quyết tâm hành động của từng tổ chức, từng cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu.

Đối với Đảng bộ tỉnh, việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành trong toàn Đảng bộ vào tháng 01 và tháng 02/2017 gắn với Chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, kế hoạch hành động của người đứng đầu và cam kết không suy thoái, khắc phục sự suy thoái của từng cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, đa số nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và rất kỳ vọng vào nhiệm kỳ khóa XII này. Nội dung các nghị quyết này rất được nhân dân đồng tình ủng hộ, đòi hỏi các tổ chức Đảng và từng đảng viên phải thấy được trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với đất nước và dân tộc, phải với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết, trước mắt phải có thái độ học tập thật tốt, kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng và tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017./.

CAO QUANG LIÊM
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057341