Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Những điểm cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Nhằm thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong tổ chức thực hiện cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu:

Phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp; Kết hợp nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xem đây là giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.
Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, tính tự giác của từng cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
* Về nội dung nêu gương
Quan tâm thực hiện đúng theo 07 nội dung được nêu trong Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.
* Về quy trình nêu gương
Để việc nêu gương đạt kết quả thực tế cần chú ý các bước theo quy trình như sau:
Thứ nhất, Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW
Các cấp ủy cụ thể hóa Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình.
Thứ hai, Cam kết thực hiện và đăng ký nội dung nêu gương
Cán bộ đảng viên lựa chọn nội dung đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện.
Thứ ba, Thực hiện nêu gương
Cán bộ, đảng viên nêu gương trên cơ sở các nội dung quy định, nội dung đăng ký thực hiện, bắt đầu từ việc xây dựng nội dung, kế hoạch và cam kết thực hiện. Thể hiện ở tác phong, tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quan hệ công tác, quan hệ với quần chúng nhân dân.
Thứ tư, Theo dõi, giúp đỡ, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nêu gương
Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên.
Thứ năm, Đánh giá việc thực hiện nêu gương
Hằng năm, các cấp ủy các cấp tổ chức đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với tổng kết công tác năm. Yêu cầu nội dung nêu gương phải toàn diện, tạo sức đột phá và có sức lan tỏa đối với cán bộ dưới quyền và quần chúng nhân dân. Đánh giá kết quả nêu gương gắn với việc xếp loại thi đua hằng năm của cán bộ, đảng viên.
Thứ sáu, Sử dụng kết quả đánh giá trách nhiệm nêu gương
 Làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm; biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền những gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đồng thời  để kiểm điểm, phê bình những địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương.
* Tổ chức thực hiện
Bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định khen thưởng những cán đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên các cấp. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các cấp ủy: Cấp ủy các cấp, trước nhất là người đứng đầu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nêu gương và kiểm tra, giám sát thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Bộ phận Giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cán bộ, đảng viên: Cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đăng ký, cam kết nêu gương cụ thể, sát với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vị trí công tác; gương mẫu thực hiện và báo cáo cho tập thể nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả.

Bộ phận chuyên trách 03

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389026