Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Chương trình hành động - Quyết định thắng lợi của Nghị quyết Đại hội

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cấp ủy đảng trực thuộc trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình. Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện.
 

Quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội vừa qua khá chu đáo, chặt chẽ, xác với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị với sự tham gia góp ý của nhiều thành phần. Từ đó, các nội dung cơ bản được đại hội nhất trí cao, đó là thuận lợi đầu tiên đi vào thực hiện Nghị quyết. Nhưng chỉ là bước đầu nhận thức. Vấn đề quan trọng, quyết định là tổ chức thực hiện những công việc cụ thể trên cơ sở xây dựng thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bằng các nguồn lực đầu tư chủ yếu (nhân lực, tài lực), với sự tham gia mạnh mẽ của toàn xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư.

Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ: Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX thực hiện không đạt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước... Nguyên nhân chủ quan do năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có mặt chưa theo kịp yêu cầu, chưa tập trung nguồn lực đúng mức cho lĩnh vực then chốt… Chủ trương ban hành nhiều nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh những mặt yếu kém trong việc tổ chức thực hiện. Một số sở, ngành và hầu hết Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chậm triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện...


Rút kinh nghiệm đã qua, ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, chúng ta cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội của cấp mình, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội X; nội dung của chương trình hành động gồm các chương trình mục tiêu, kế hoạch thực hiện, các đề án, dự án… cụ thể bằng các giải pháp đột phá, thiết thực, khả thi, lộ trình hợp lý gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động là thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội./.

Lê Hồng Khâm
UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17091062