Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh

(TUAG)- Chiều 18/7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chủ trì Hội nghị sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương và Ban Thường vụ Huyện ủy. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ đã đến dự.


Đại biểu dự hội nghị


Đại biểu chủ trì hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá, sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 8/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết  35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII), kế hoạch 67-KH/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận 01-KL/TW trong 2 năm qua được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu; nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo và những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, trách nhiệm nêu gương, tính tự giác và gương mẫu trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức kết luận hội nghị

Đa số cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai quán triệt chỉ thị nghị quyết của đảng đã đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực vào hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chỉ thị nghị quyết của Đảng.

Công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, kế hoạch 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viễn chức về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận được nâng lên. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng lý luận góp phần giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận và bài học kinh nghiệm của Đảng ta.


Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương và Ban Thường vụ Huyện ủy; nhất là công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng; việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết từ Trung ương đến tỉnh, huyện thời gian qua đều trực tuyến đến 18 xã-thị trấn tạo sức lan tỏa lớn.

Qua đó đề nghị, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, nhân rộng các điển hình, mô hình hay trong công tác an sinh xã hội, trong học tập và làm theo Bác; chú trọng kết hợp giữa học tập và làm theo Bác. Thực hiện tốt tác tuyên truyền, xử lý thông tin dư luận xã hội, cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường công tác nắm bắt dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, lan truyền những điều hay tốt đẹp...Dịp này, UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 41 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương.

HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177233