Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Học để sửa chữa tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng!

(TGAG)- Đấu tranh “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là nhằm: Củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,...

Cần khắc phục tình trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả; quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên; chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế... Đó là những hạn chế do một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên coi mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là để có bằng cấp, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh…
    
Cần hiểu đúng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Bác nhiều lần nhắc nhở: “Lênin khuyên chúng ta: "Học, học nữa, học mãi". Mỗi người đều phải ghi nhớ và thực hành điều đó”. Người còn nhấn mạnh: “Việc huấn luyện học tập không phải là một việc đơn giản, muốn làm được thì phải hiểu cho rõ”.

Phải trả lời đúng câu hỏi: Huấn luyện ai? Nếu huấn luyện cho cán bộ thì cần nắm vững quan điểm: "cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể". “Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”.

Câu hỏi tiếp theo là “Ai huấn luyện?”. Người dạy: Không phải ai cũng huấn luyện được. Người huấn luyện phải làm kiểu mẫu về mọi mặt : tư tưởng, đạo đức, lối làm việc. Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình…Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất…

Bác còn chỉ ra nguyên tắc, phương châm của huấn luyện: “Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều”. “Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế”. “Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu”. Bác nhấn mạnh: “Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng”. Người phân tích: Huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả năng và tẩy rửa khuyết điểm cho họ. Phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu xa trong đầu óc. Ví dụ: Hiện nay, cán bộ ta có một khuyết điểm lớn là tự kiêu, tự mãn. Phải đập cho tan khuyết điểm ấy đi. Nếu còn tự kiêu tự mãn thì học biết nhiều chỉ thêm hại…

Riêng người đi học phải xác định đúng động cơ: Học để làm gì? Bác chỉ dạy: Học để sửa chữa tư tưởng. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng: Có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tuỵ với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Học để tin tưởng: Tin tưởng vào Đoàn thể. Tin tưởng vào nhân dân. Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. Tin tưởng vào tương lai cách mạng. Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh. Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.

Bác Hồ chỉ dạy công việc huấn luyện phải thiết thực và chu đáo! Mở lớp nào cho ra lớp ấy! Lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận! Đừng mở lớp lung tung! Kiên quyết khắc phục tình trạng “hữu danh vô thực”, làm chỉ cốt nhiều mà không thiết thực chu đáo./.

Sự thật
-----------------Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13498602