Truy cập hiện tại

Đang có 326 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở khóa II/2019

(TGAG)- Ngày 02/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở khóa II năm 2019. Tham dự có ông Huỳnh Công Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thoại Sơn.


Lớp học diễn ra từ ngày 02-7-2019 đến 04-7-2019, 85 học viên sẽ được học tập và nghiên cứu với các chuyên đề như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Huỳnh Công Trường - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các học viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở mỗi đơn vị, địa phương.

Thúy Vân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
12001334