Truy cập hiện tại

Đang có 288 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu: Sổ tay tuyên truyền dành cho tuyên truyền viên (tập 1)

(TGAG)- Công cuộc đổi mới của nước ta đang diễn ra trong tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đang tăng lên, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ to lớn như hiện nay. Tuy nhiên, các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, trong đó nguy cơ “diễn biến hòa bình” là hết sức nguy hiểm.

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… Nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
 
Mục tiêu cơ bản mà chúng luôn hướng tới là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua yêu sách “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Cùng với đó, chúng tìm mọi cách xuyên tạc phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; công kích Cương lĩnh, đường lối của Đảng… Để tạo ra “khoảng trống tư tưởng” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho hệ tư tưởng tư sản gắn với giá trị phương Tây khác xâm nhập vào đời sống tinh thần của xã hội ta…

Trước tình hình đó, dựa trên nền tảng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn của cách mạng nước ta, nhất là những năm đổi mới vừa qua; nhằm củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Sổ tay tuyên truyền dành cho tuyên truyền viên - tập 1. Sách dày 250 trang được in trên khổ 14,5 x 20,5cm, với chất liệu giấy trắng dễ nhìn và dễ đọc.

Bìa cuốn sách được thiết kế với nền màu hồng chủ đạo. Nội dung gồm các bài viết được tuyển chọn trong số các bài có bút danh “Sự thật” đã đăng, phát trong các chuyên mục “Sinh hoạt tư tưởng”, “Chống diễn biến hòa bình”, “Hiểu đúng” trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh thời gian qua.

Sổ tay là tài liệu chính thống, cung cấp cho tuyên truyền viên để giải thích, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các vấn đề thời sự, thời cuộc; nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị… Nó còn góp phần tăng cường sức đề kháng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch.
    
Xin trân trọng giới thiệu cuốn Sổ tay tuyên truyền dành cho tuyên truyền viên (tập 1) đến bạn đọc!

Kim Tuyến
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10771467