Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

(TGAG)- Điều kiện tiên quyết là phải hiểu đúng “tình hình mới”. Nhìn một cách tổng quát, Đại hội XII đã đánh giá: “Trên thế giới, trong những năm tới tình hình sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn”.
   
Đánh giá cụ thể có những điểm cần chú ý: “Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường”. “Cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới và các khu vực. Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa thực dụng ngày càng nổi lên trong quan hệ quốc tế”. “Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn”.

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. “Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải nỗ lực rất cao để tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức lớn trong quá trình hội nhập”. “Kinh tế từng bước ra khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp”. “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp…”

Nhìn chung: “Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn”.

Đứng trước tình hình mới, thời gian vừa qua: “Nhận thức về mục tiêu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; về vị trí, vai trò của quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về quan hệ đối tác, đối tượng có bước phát triển”. “Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc”

Nhằm đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải thấu suốt: “Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”.

Văn kiện đã nhấn mạnh: “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho quân đội đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương hướng chính trị-quân sự đúng đắn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với quân đội theo nguyên tắc: Lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, phản ánh mối quan hệ đặc biệt, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng không chia quyền, nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ đảng phái, tổ chức hoặc cá nhân nào. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc và là trách nhiệm chính trị cao cả của Đảng trước giai cấp công nhân, nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện bằng hệ thống cơ chế tổ chức đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Đảng lãnh đạo toàn diện, mọi mặt đối với quân đội thể hiện ở việc lãnh đạo mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực hoạt động; lãnh đạo mọi mặt công tác, mọi tổ chức, mọi đơn vị quân đội. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội được thể hiện ở việc Đảng định ra đường lối, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, bao gồm: Đường lối xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xác định nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đối tác, đối tượng của quân đội; nghiên cứu xây dựng, phát triển nền khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, nuôi dưỡng bộ đội, chính sách hậu phương quân đội; lãnh đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong đổi mới công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được tiến hành toàn diện, đồng bộ trong tổ chức và mọi hoạt động của quân đội, thể hiện ở các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Song, tập trung chủ yếu ở quan điểm, chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, với những nội dung chủ yếu sau:
 
Một là, Thực hiện nhất quán quan điểm, chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong đổi mới công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong đổi mới công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở, nền tảng vững chắc để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong đổi mới công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đang đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân và toàn dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”./.
                           
TRUNG THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203674