Truy cập hiện tại

Đang có 299 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hai lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.Các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt những nội dung cốt lỗi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, trọng tâm là các nhóm vấn đề về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước… Đồng thời, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Đảng. Tập trung sửa đổi lối làm việc theo hướng hiệu quả, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên để tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh.Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các chi đảng bộ cơ sở nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên tích cực vận dụng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo để thực sự đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới.

Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119060