Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Năm mới đột phá mới, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện

(TGAG)- Năm qua, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu và của Tỉnh ủy An Giang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh An Giang đã lãnh đạo thực hiện đạt được kết quả quan trọng, nhiều nội dung, mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện.

Năm 2017, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện, đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác xây dựng, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên. Tập trung nâng cao chất lượng, năng lực của cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã; bảo đảm và nâng cao đời sống của lực lượng dân quân thường trực. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác tuyển sinh quân sự. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự. Lãnh đạo cơ quan quân sự và LLVT địa phương tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Về lãnh đạo xây dựng LLVT địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện gồm vững mạnh về chính trị; lãnh đạo tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; lãnh đạo công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, khoa học quân sự; lãnh đạo công tác hậu cần, tài chính và lãnh đạo công tác đảm bảo kỹ thuật. Đối với nội dung vững mạnh về chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm việc lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua quyết thắng theo hướng thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, đột phá vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Gắn phong trào thi đua quyết thắng với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện tốt phong trào “LLVT địa phương tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Về xây dựng đảng bộ, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chấp hành nghiêm các quy chế, nguyên tắc trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Thực hiện đúng quy chế, quy trình trong tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ, chỉ huy các cấp. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định Điều lệ Đảng. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm túc, triệt để tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật; làm chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật, phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật so với năm 2016.

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, đặc biệt là với ý chí quyết tâm chung của toàn đảng bộ, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân, tin rằng trong năm mới 2017, LLVT địa phương tỉnh An Giang sẽ làm nên thành tích mới, tạo nền tảng cổ vũ phong trào thi đua chung cùng với đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Đại tá BÙI HỒNG LỰC
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502109