Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

với chủ đề “Xây dựng, phát triển đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp”

(TUAG)- Nhằm khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện những mục tiêu xây dựng, phát triển đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là kết quả qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển đời sống văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học quý I năm 2023 với chủ đề “Xây dựng, phát triển đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp”.

Đối tượng điều tra đợt điều tra lần này là: Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, với hình thức thực hiện phỏng vấn trực tiếp và kết hợp phát phiếu giấy.
 


Điều tra xã hội học tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Nội dung điều tra xoay quanh: Thực trạng đời sống văn hóa nói chung, lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng trên địa bàn tỉnh hiện nay; công tác chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật trên địa bàn, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”; “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện một số nội dung của Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; việc khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật thời gian qua; một số giải pháp cần quan tâm để tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời gian tới.
 

Điều tra xã hội học tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên

Đợt điều tra được thực hiện từ tháng 01/2023 đến ngày 03/3/2023, gồm các bước sau: Xây dựng phương án - tư vấn, thiết kế phiếu điều tra - tư vấn; khảo sát và phân tích thử; triển khai phiếu lấy ý kiến và phỏng vấn sâu; nhập và phân tích số liệu; viết báo cáo; tư vấn; báo cáo kết quả./.

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376006