Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Tỉnh ủy An Giang quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp

(TGAG)- Sáng ngày 27/11, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt dự và chủ trì hội nghị.


Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, công tác xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, xây dựng giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cũng thông tin 6 điểm quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về bảo đảm cho đại hội đảng các cấp thành công gồm: Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự. Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị nhân sự, quy hoạch bố trí công tác cán bộ và một số điểm quan trọng khác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15190691