Truy cập hiện tại

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(TUAG)- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ ngày thành lập (26/3/1931) tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 12 kỳ đại hội. Với bề dày lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu và ghi dấu ấn quan trọng trên mọi lĩnh vực, khẳng định vị thế, vai trò chính trị to lớn của Đoàn và các tổ chức thanh niên, tập hợp đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của tuổi trẻ đối với xã hội, với đất nước, đồng thời cũng thể hiện niềm tin tưởng mà Đảng và Bác Hồ luôn dành cho tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần đầy sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên nước ta luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng”.
 

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên thanh niên, học sinh tại huyện Tịnh Biên 

Trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên và các tổ chức thanh niên. Theo đó, nhiều nghị quyết chuyên đề dành cho thanh niên đã được Đảng ban hành; khẳng định thanh niên là “rường cột của nước nhà”, “chủ nhân tương lai của đất nước”, là “tài sản quý của quốc gia - dân tộc”, một bộ phận đặc biệt quan trọng trong đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nay, theo báo cáo tình hình số lượng đoàn viên năm 2022, tổng số đoàn viên năm 2022 của cả nước là 5.689.333 đoàn viên, chiếm khoảng 25,62% so với số lượng thanh niên của cả nước. Đây là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; đây cũng là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu, nhận trọng trách “bàn giao thế hệ” và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế... Song, đây cũng là lực lượng bị các thế lực thù địch chủ ý lợi dụng, tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ vì thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch ra sức đăng tải bài viết, log, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc để lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo thanh niên về phía chúng với hy vọng có thanh niên là chúng có thêm lực lượng hùng hậu. Các thế lực thù địch hướng tới thanh niên chính là nhằm phá hoại niềm tin, kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ và của Nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà.

Vì vậy, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các tổ chức thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia công tác này như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: “Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp bộ đoàn”.

Các tổ chức đoàn chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cộng tác này, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm ở mỗi đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh học tập, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đoàn viên thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức đoàn các cấp cần tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng.
 

Các diễn đàn lắng nghe thanh niên nói được các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, hoạt động và những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, từ đó có những biện pháp, cách thức phù hợp, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; giáo dục, uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc; tránh để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên.
Đa dạng hóa và đổi mới các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn trong việc tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng những đội thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích; viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các kênh truyền thông. Các tổ chức đoàn cần mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận đấu tranh rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật. Phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ đoàn các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó là những bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách ở các cơ sở đoàn. Ngoài ra, các cán bộ đoàn cần tích cực, xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng từ tưởng của Đảng…

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163015